Samen sterk voor de toekomst
 

Landelijke dag Festival van het Leren
Vrijdag 15 september 2017
10.00 - 16.00 uur
Het Brandpunt in Baarn

WORKSHOPS

Alle workshops vinden in beide workshoprondes plaats:
 
11.15 - 12.30 uur : Ronde I
13.15 - 14.30 uur : Ronde II

 
Workshop I
Blijven ontwikkelen in de regio
 
Workshopleiders:
Jos de Groen, SER
Jenny Holtrop, leerwerkloket Twente
 
De ontwikkelingen van de technologie en van de arbeidsmarkt gaan razendsnel. Eén keer een diploma halen is niet langer voldoende. Om bij te blijven en ons werk te kunnen blijven doen, moeten we ons blijven ontwikkelen. Dat is ook het advies van de OECD aan Nederland in de Skills strategie, het advies van de Commissie Sap en het advies van de SER in Leren en ontwikkelen tijdens de loopbaan. Sommige mensen zullen dat met enthousiasme aanpakken, andere mensen moeten daarbij verleid en ondersteund worden. In de workshop gaan we daar mee aan de slag.
 
Leren en ontwikkelen hoeft niet perse in een traditionele onderwijssetting plaats te vinden. De verwachtingen van werkenden zijn wezenlijk anders dan het reguliere aanbod voor het initieel onderwijs. Van enorm belang is de samenwerking tussen onderwijsaanbieders en de maatschappelijke partners in de omgeving. Voortdurende ontwikkeling is niet alleen een opgave voor het onderwijs, het is een maatschappelijke opdracht. Samenleven en samen ontwikkelen.
 
In de workshop vertalen we de Nationale Skills Strategie naar de regionale mogelijkheden en behoeften. Wat kunnen onderwijsinstellingen, ondersteuners, bedrijven en alle andere betrokkenen morgen doen om de blijvende ontwikkeling te ondersteunen? Hoe verleiden we de regionale beroepsbevolking om zich te blijven ontwikkelen? Wat kunnen wij, wat kunnen andere partijen? Welke afspraken maken we over en weer? Wat zijn de wederzijdse verwachtingen?Workshop II
Bibliotheek en werknemersvaardigheden:
een logische verbinding?
  
  Workshopleiders:
Lianne Knobel, Nieuwe Veste
Ivette Sprooten, Cubiss
 
Wat wordt in de huidige samenleving onder werknemersvaardigheden verstaan? Welke competenties zijn nodig om succesvol te participeren en zo mogelijk ook actief te worden op de arbeidsmarkt. Als je een baan zoekt of wilt behouden is het al lang niet meer voldoende om te kunnen lezen en schrijven. Andere vaardigheden zijn ook essentieel, zoals digitale vaardigheden, ICT-vaardigheden, allerlei 'soft skills' enzovoort. Hoe en waar kan je deze vaardigheden verder ontwikkelen?


De bibliotheken zijn hiervoor vaak zeer geschikt. Bibliotheken zijn laagdrempelig en bieden voor velen een eerste opstap naar verdere persoonlijke ontwikkeling. Bibliotheken ondersteunen steeds vaker bij de eerste stappen naar participatie in de samenleving en spelen ook steeds meer een rol bij de ontwikkeling van werknemers- en ondernemende vaardigheden. 

In deze workshop werken we interactief aan de vraag: Hoe kan de Bibliotheek van Nu een rol spelen in het “leren” van vaardigheden die nodig zijn voor participatie en arbeidsmarkt.

  
Workshop III
Werknemersvaardigheden leren op het roc
   
   Workshopleider:
Annet Schriemer, Rijn IJssel College
                                                                                                                             

De samenleving wordt steeds complexer. Wat hebben de werknemers van de toekomst nodig om niet op enig moment buitenspel te komen staan?
Vooral voor diegene die op een lager niveau functioneren, is het belangrijk om niet alleen aandacht te geven aan vakkennis.
 
In deze workshop gaan we in op de volgende items:

  • Welke werknemersvaardigheden worden gevraagd in de 21e eeuw?
  • Hoe pakken wij dit aan binnen de Entree-opleiding van Rijn IJssel? We sluiten aan op de ervaringen van onze studenten in de beroepspraktijk en op hun gedrag tijdens de lessen.
  • Wat betekent dit voor onze visie op onderwijs, wat is RIJKonderwijs?
     
We gaan binnen deze workshop op een interactieve manier aan de slag. We zullen niet alleen met elkaar praten, maar u vooral ook laten ervaren hoe wij met onze studenten werken! Er wordt dus een actieve inbreng van u verwacht.
 

Workshop IV
Stapjefitter:
sportief en gezond (re-)integreren in de samenleving

  
  Workshopleiders:
Maarten Stiggelbout, Welzijn Woerden  
Anne Steevels, ambassadeur Stapjefitter
 
Stapjefitter is een groepstraining van 18 weken voor re-integratiecliënten, gericht op het verbeteren van de leefstijl, de zelfwaardering, het uitbreiden van het sociale netwerk en zo nodig van de Nederlandse taal.

De doelgroep betreft re-integratiecliënten die in de participatieladder op stap 1-2 staan en een ongezonde leefstijl hebben. Stapjefitter vergroot hun zelfvertrouwen, de competenties voor (vrijwilligers)werk en daarmee de kans op re-integratie. De Workshop geeft inzicht in de gehanteerde methodiek.