Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 5 | september 2015
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
Algemeen
 
Waar is onze vlag deze maand? 
alle sectoren
Projectleiders van toegekende projecten hebben een vlag van Erasmus+ ontvangen die zij meenemen tijdens hun buitenlandse bezoeken. Nieuwsgierig naar waar de projecten zich in Europa bevinden? Deel ook jouw fotomoment met de vlag en maak kans op een prijs!
 
Sportproject: Gold in Education and Elite Sport
alle sectoren
Het partnerschap buigt zich over de benodigde competenties voor atleten om een studie- en topsportcarrière te combineren.
 
Europass CV zonder logo
alle onderwijssectoren
Solliciteren? Maak je CV met Europass. Nu kan het Europass CV ook gemaakt worden zonder het Europasslogo.
 
Projectuitvoering
 
Update Mobility Tool
alle sectoren
Bekijk het overzicht van de laatste updates van de Mobility Tool. 
 
Toegekende Strategische partnerschappen Call 2015
alle onderwijssectoren
De selectie 2015 van de strategische partnerschappen is afgerond. Je vindt de toekenning bij de specifieke doelgroepen. Bij Erasmus+ Jeugd kunnen nog wel aanvragen voor KA2 worden gedaan.
 
Evenementen
 
Save the date: 1 december 2015
alle sectoren
Houd jij je binnen je organisatie bezig met Erasmus+? Wil je up-to-date blijven en meepraten over de toekomst van het subsidieprogramma? De jaarlijkse conferentie Erasmus+ vindt weer plaats.
 
Transnationale activiteiten in Europa
alle onderwijssectoren
Het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training organiseert geregeld contactseminars en thematische seminars voor (potentiële) deenemers en stakeholders met als doel de kwaliteit en impact van Erasmus+ te vergroten. 
 
Kick-off & Inspiratiesessie voor mbo en ve: Call 2014 - 2015 | 29 september 2015
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
De bijeenkomst is voor projectleiders en coördinatoren van toegekende mobiliteitsprojecten en strategische partnerschappen Erasmus+ Call 2014 en Call 2015.
 
Europese netWBL monitoringconferentie | 1 - 2 oktober 2015
middelbaar- en hoger beroepsonderwijs
Een bijeenkomst vanuit het thematisch netwerk Work-based Learning. Tijdens deze conferentie wordt ook de WBL-toolkit gelanceerd.
 
eTwinning bijeenkomst: save the date! | 7 oktober 2015
basis- en voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Het programma staat in het teken van 10 jaar eTwinning, netwerken en de prijsuitreiking van de beste eTwinning projecten.
 
Voorlichtingsbijeenkomst Erasmus+ Call 2016 | 16 november 2015
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Deze voorlichtingsbijeenkomst staat in het teken van het indienen van projectvoorstellen Erasmus+, Call 2016. Deelnemers krijgen informatie over subsidiemogelijkheden voor Mobiliteit (KA1) en Strategische Partnerschappen (KA2).
 
Virtual contact seminar: enhancing teaching profession through EU co-operations | 3 december  2015
voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs
Contactseminar voor het vinden van partnerorganisaties voor een professionele samenwerking binnen een mobiliteitsproject of een strategisch partnerschap.
 
Terugblik evenementen
 
Diner pensant: Internationaliseringsambities onderwijs in relatie tot Erasmus+
alle onderwijssectoren
Bestuurders en vertegenwoordigers van alle onderwijsvelden gingen 1 juli 2015 met elkaar om de tafel en kwamen tot verschillende conclusies.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Samenwerken in projecten: lessons learned
Het beheren van een samenwerkingsverband, zoals een Key Action 2-project, vraagt een flexibele manier van werken met partners uit verschillende landen. Welke lessen kunnen worden getrokken uit partnership management?
 
Ervaringsverhaal expert
Afgelopen ronde werden 89 KA2-aanvragen voor het po en vo ingediend en zijn er 21 projecten toegekend. De projecten werden beoordeeld door twee onafhankelijke experts. Maar wie zijn zij en hoe verloopt het proces?
 
Magazine internationalisering in het curriculum van de toekomst
EP-Nuffic levert graag een bijdrage aan de Onderwijs2032-discussie. Op 19 juni 2015 vond daarom een bijeenkomst plaats met experts uit het onderwijsveld om met elkaar in gesprek te gaan over de rol van internationalisering in het nieuwe curriculum. De aanbevelingen vind je in het digitale magazine.
 
Advies SER aan Platform 2032
Leerlingen dienen al in het po en vo te leren flexibel, wendbaar en weerbaar om te gaan met de onzekere en snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Dat staat in het briefadvies 'Leren in het funderend onderwijs van de toekomst' van de SER.
 
Modules primair onderwijs gelanceerd
Er is een drietal modules gepubliceerd in Line. Het betreft 'Starten met internationaliseren in het po', 'Schrijven van een beleidsplan internationalisering po' en 'Een eerste kennismaking met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto)' .
 
Evenementen
 
Save the date: algemene infobijeenkomst Erasmus+ po-vo | donderdag 19 november 2015
Zet de datum alvast in je agenda. Verhinderd? De informatie wordt aansluitend ook digitaal beschikbaar gesteld. Houd onze website in de gaten voor de aanmeldingsprocedure.
 
Startbijeenkomst KA1 en KA2 po/vo-sector: Call 2015 | 23 september 2015
De bijeenkomst is voor projectleiders en coördinatoren van toegekende nascholings- en mobiliteitsprojecten en strategische (school) partnerschappen Erasmus+ Call 2015.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Hi-there - Tool voor studenten in het buitenland
Om het buitenlandverblijf voor studenten nog leuker, beter en interessanter te maken wordt momenteel gewerkt aan de ontwikkeling van Hi-there, een web based tool waarmee studenten in het buitenland met elkaar in hun directe omgeving ervaringen kunnen uitwisselen.
 
Bevordering sociale inclusie en samenwerking onderwijs en opleiding tot 2020
De Commissie stelt voor om de Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en opleiding tot 2020 te versterken.
 
Riga-verklaring onderwijsministers voor betere aansluiting arbeidsmarkt
Met de Riga Conclusions wordt er voortgebouwd op onder andere de Kopenhagen en Brugge Communiqués en tegemoet gekomen aan de ET 2020-strategieën en de agenda voor banen en groei.
 
Torino Process 2015 voor investering in het mbo
De Torino Process 2015 Declaration is opgesteld om hervormingen en samenwerking in het mbo tussen de EU en haar partnerlanden te bevorderen.
 
Verkennend onderzoek learning outcomes mbo
Een kort verkennend onderzoek van Karel Kans (ecbo) naar de toepassing van leeruitkomsten (learning outcomes) in het mbo in Nederland.
 
Online Linguistic Support (OLS)
In de Call 2015 is voor het eerst de Online Linguistic Support Tool (OLS) beschikbaar voor de taalvoorbereiding voor internationale mobiliteit in het mbo.
 
Wedstrijd ervaringsverhaal stage/studie in Europa voor mbo-studenten
Laat jouw studenten meedingen naar de Mobility Award 2015! Breng jouw organisatie, studenten en internationale activiteiten voor het voetlicht!
 
Wedstrijd ervaringsverhalen professionals in het mbo 2015
Ben je professional in het mbo? Zet dan je ervaringsverhaal op papier en ding mee naar de Mobility Award 2015. Zet jouw organisatie en internationale activiteiten in the picture!
 
Brochure: Het beroepsonderwijs van de buren
Een gids voor samenwerking in de Nederlands-Duitse grensregio. Een houvast bij het verkennen van het onderwijssysteem van de buren in de praktijk.
 
Evenementen
(zie ook de rubriek meerdere sectoren)
 
Nieuws uit de projecten
 
Eindconferentie Good Guidance | 15 september 2015
Good Guidance is dé manier om studenten op een creatieve manier te laten werken aan hun toekomstig beroepsbeeld.   
 
Eindconferentie ToI-project PROVIDE | 17-18 september 2015 in België
PROVIDE staat voor het bevorderen van de validatie van informeel en niet-formeel leren en de ontwikkeling van noodzakelijke competenties voor professionals in het beroepsonderwijs.
 
Eindconferentie AUTOMOVET | 7 - 8 oktober 2015
In het ToI-project is samengewerkt aan de ontwikkeling van een nieuwe tool om de mobiliteit van studenten en professionals in het mbo te vergoten, met duidelijke afspraken over de inhoud en het niveau van modules binnen de sector Autotechniek.
 
Update QUAL4T project - kwaliteitsinstrumenten voor docenten
Het Kwaliteitsproject voor docenten QUAL4T is succesvol op weg naar haar definitieve producten, waaronder een toolbox met ruim 30 best practices en andere instrumenten.
 
Noorderpoort wint 2e en 3e prijs in EU-project "Good Guidance"
Studenten van Noorderpoort hebben deelgenomen aan de internationale wedstrijd "Steps to my future", dat onderdeel is van het Europees project "Good Guidance".
 
 
  Hoger onderwijs
ECTS Guide
Het European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) is een tool van de European Higher Education Area (EHEA). ECTS maken studies en cursussen in het hoger onderwijs transparanter en dragen zo bij aan de kwaliteit van het hoger onderwijs.
 
Grading Table
EGRACONS, het European Grade Conversion System, is bezig met het ontwikkelen van een web-based tool die de conversie van ECTS gemakkelijk maakt.
 
Op zoek naar een stageplaats of stagebedrijf?
Ben je op zoek naar een bedrijf om stage te lopen of ben je een bedrijf en bied je stages aan? Op www.erasmusintern.org komen vraag en aanbod elkaar tegen. 
 
Online Linguistic Support (OLS) in het hoger onderwijs
Wat is OLS nu precies en waar is het feitelijk voor bedoeld? Lees er alles over op de website van de Europese Commissie.
 
Resultaten centrale acties Erasmus+ en Jean Monet bekend
De toekenningen voor de Centrale Acties binnen Erasmus+ en Jean Monet zijn bekend gemaakt. Binnenkort vind je een overzicht van alle toekenningen onder nieuws op onze website. 
 
Terugblik evenementen
 
Tweede ronde International Credit Mobility
Begin september vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats over de tweede aanvraagronde van de International Credit Mobility. De deadline is 24 september 2015, 12.00 C.E.T. 
 
Terugblik bijeenkomst hoger onderwijs KA2 Strategische Partnerschappen  | 3 september 2015
Het Nationaal Agentschap heeft een kick-off georganiseerd voor de zeven projectcoördinatoren. Op de bijeenkomst zijn de eerste kneepjes van het vak besproken. Belangrijke aspecten daarbij waren projectmanagement, impact en ervaringen 2014.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Briefing note cedefop: Encouraging adult learning 
Ondanks verbeteringen moet volwasseneneducatie aantrekkelijker, educatiever, toegankelijker en flexibeler worden.
 
Evenement
(zie ook de rubriek meerdere sectoren)
dd 
Contactseminar voor projectideeën rondom het thema Participatie | 28-30 oktober 2015
Denk hierbij zowel aan maatschappelijke als arbeidsmarktgerelateerde participatie. Tijdens het seminar worden, onder begeleiding, de eerste stappen richting een aanvraag Erasmus+ gezet. 
 
Nieuws uit de projecten
 
Guidance and Orientation of Adult Learners - GOAL
In het KA3-project werken beleidsmakers en andere belangrijke stakeholders uit acht verschillende partnerlanden samen aan het vergroten van de participatie van laaggeschoolden in de volwasseneneducatie en het verbeteren van hun slagingskansen.
 
Terugblik evenementen
dd 
Terugblik Eindconferentie project: Roads to recognition | 21 mei 2015
Een project voor uitwisseling van best practices en de ontwikkeling van tools voor vrijwilligers-organisaties, zoals methoden en tools voor erkenning van vaardigheden opgedaan met vrijwilligerswerk. 
 
Policy debate Validation of learning outcomes | 9 juli 2015
Het beleidsdebat over validering van non-formeel leren werd georganiseerd door EUCIS-LLL.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Bereid je voor op een uitwisseling!
Van plan om een eerste uitwisseling te organiseren? Kom beslagen ten ijs en doe mee aan een voorbereidende bijeenkomst.
 
Nuttige info deadline 1 oktober 2015
Let bij het indienen van een subsidieaanvraag dus goed op of je alles hebt ingevuld en of je project aan alle criteria voldoet.
 
Problemen met openen aanvraagformulier
Je dient Adobe Acrobat Reader 11.0.10 of ouder te gebruiken. In de nieuwere versies van Adobe Acrobat Reader opent het aanvraagformulier niet altijd.
 
Mis je de deadline door technische problemen?
Heb je vlak voor de deadline technische problemen om het aanvraagformulier in te dienen en mis je hierdoor de deadline? Dan kunnen we in sommige gevallen toch je subsidieaanvraag behandelen.
 
Nieuwe handleiding KA1-aanvragen beschikbaar
Erasmus+ Jeugd heeft een nieuwe stap-voor-stap handleiding ontwikkeld ter ondersteuning van het invullen van het aanvraagformulier van Key Action 1.
 
Budget Erasmus+ Jeugd
Voldoende budget voor alle Key Actions, maar beperkt budget voor aanvragen met partnerlanden.
 
EVS
 
EVS-budgetten 2015
De berekening van EVS-budgetten gebeurt, in tegenstelling tot 2014, nu in dagen in plaats van maanden. Dat betekent dat voor EVS de volgende regels gelden.
 
Taalondersteuning aanvragen Erasmus+ Jeugd
Voor EVS-projecten is er een mogelijkheid om taalondersteuning aan te vragen. Dit is voor een aantal talen in de vorm van online taalondersteuning. Het is belangrijk dat dit correct wordt gedaan.
 
Trainingen Erasmus+ Jeugd
 
START/EVS
22 september 2015.Geef je op vóór 20 september 2015. EVS-infobijeenkomst voor nieuwe organisaties. 
 
YES/EVS-informatiebijeenkomst
13 oktober 2015. Een informatiebijeenkomst voor jongeren over de mogelijkheden van vrijwilligerswerk in het buitenland (EVS).
 
Empowerment through coaching within Erasmus+: Youth in Action
Van 10 tot 15 november 2015. Geef je op vóór 25 september 2015.  In deze training oefenen deelnemers die actief zijn in Erasmus + jeugd met coachingvaardigheden en -technieken.

 
Startersdag
24 november 2015. Geef je op vóór 19 november 2015. Samen met andere deelnemers en twee trainers ga je aan de slag met zaken die belangrijk zijn als je met subsidie van Erasmus+ Jeugd een uitwisseling wilt organiseren.
 
BiTriMulti-training - internationale training voor nieuwkomers over jongerenuitwisselingen
15 – 19 december 2015. Geef je op vóór 2 november 2015. Aan de hand van een simulatiespel en workshops doorloop je alle fasen van een jongerenuitwisseling en leer je je eerste uitwisseling van Erasmus+ opzetten.
 
Eurodesk
 
European Youth Week 2015 Video
Een video die een snapshot geeft van alle gebeurtenissen tijdens de European Youth Week 2015.
 
Europadag 2015 - The Digital Revolution
De Europadag van Creative Europe Desk NL staat dit jaar in het teken van de impact van digitale technologie.
Travel Video Contest 2015
Ben jij 18 (of ouder)? En ga je dit jaar in het buitenland studeren of ben je al begonnen aan je buitenlandavontuur? Dan kun je 4000 dollar winnen!
 
European Youth Portal
 
EVS in Oekraïne: Jara zocht het onbekende op
Jara (22) vertrok na haar studie International Music Management voor zeven maanden naar Sumy, Oekraïne.
 
NEET
Nieuwsgierig naar wat een NEET precies is?
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin