Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 03 | april 2018
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedInTwitter en Facebook
  
Nieuws

Save the date | webinar Frameworks voor LOB in Nederland én Ierland - 31 mei 2018

Tijdens dit webinar zal Euroguidance Nederland het Nederlandse raamwerk voor LOB presenteren. Het raamwerk is een servicedocument voor loopbaanprofessionals. Het biedt handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen de scholen.

Hiernaast zal Linda Darbey, Guidance Programme Coordinator NCGE (National Centre for Guidance in Education), hierbij ingaan op de ontwikkelingen van het raamwerk voor loopbaanbegeleiding in Ierland.

 Lees meer
Klankbordgroepmeeting Move21 en KOMPAS21 - 4 april 2018
Euroguidance Nederland was aanwezig bij de gecombineerde klankbordgroepmeeting van de projecten Move21 en KOMPAS21. Initiatieven gericht op 21ste eeuwse vaardigheden die voor toekomstige burgers en werknemers belangrijk zijn. Een groot aantal onderwijsinstellingen zijn betrokken bij beide initiatieven.
 Lees meer
Innovative Curriculum on Soft Skills for Adult learners (ICARO)
ICARO is een project Erasmus+ dat is 2017 van start is gegaan. Europese partners uit vijf landen werken aan een op maat gemaakt opleidingstraject voor betere  integratie op de arbeidsmarkt. Zij focussen daarbij op langdurig werkloze volwassen leerders, laaggeschoolden en mensen die moeilijkheden hebben om toegang tot de arbeidsmarkt te krijgen.
 Lees meer
Ontwikkeladvies | subsidieregeling voor werkende 45-plussers in specifieke beroepsgroepen
Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Het Ontwikkeladvies helpt hen om hier tijdig over na te denken.
 
 Lees meer
Beleid

Arbeidsmarktperspectief creatieve mbo-opleidingen
De Commissie macrodoelmatigheid mbo (CMMBO) deed onderzoek naar het arbeidsmarktperspectief en de doelmatigheid van creatie­ve mbo-opleidingen en de positie van vakinstellingen en roc’s hierin. 24 mbo-opleidingen zijn voor dit onderzoek onderzocht. Deze opleidingen zijn vooral gericht op het opleiden van beginnend beroepsbeoefenaren voor de creatieve industrie. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de minister van OCW.
 Lees meer
Evaluatie Europass
Het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) heeft DELOITTE opdracht gegeven voor een onafhankelijke evaluatie van Europass.
Het doel van deze evaluatie is om inzicht te krijgen of de doelstellingen van Europass zijn bereikt. De bevindingen en aanbevelingen uit deze evaluatie worden gebruikt voor toekomstige verbeteringen. Wij stellen het zeer op prijs wanneer u wilt meewerken aan deze korte enquête. Het invullen van de enquête duurt niet langer dan 5 tot 10 minuten. De deadline hiervoor is 27 april 2018.
 Lees meer
Studie naar implementatie Europese beleidsinstrumenten voor beroepsvaardigheden
Het onderzoek focust zich op ECVET en EQAVET en is bedoeld om de vooruitgang van het implementeren van deze instrumenten in de EU-lidstaten te analyseren. Op die manier wil het onderzoeksteam de sterkten en zwaktes van de beleidsinstrumenten in kaart te brengen en verbeterpunten voor de toekomst  formuleren. De studie reflecteert ook op de andere gerelateerde instrumenten, zoals EQF, Europass en de validering van (in-/non-)formeel leren in de periode 2007-2013. 
 Lees meer
Publicaties

Handleiding met praktische hulpmiddelen en praktjkvoorbeelden voor UWVs
De publicatie, uitgegeven door het Europese netwerk Public Employment Services (PES), presenteert concepten en hulpmiddelen voor openbare arbeidsbemiddelingsdiensten (UWV), voor behoeftepeiling en versterking van loopbaandienstverlening. Het maakt gebruik van instrumenten zoals prognoses, partnerschapsopbouw, samenwerking met werkgevers, een aanpak met meerdere kanalen, personeelsbewaking en capaciteitsopbouw. Ook goede Europese praktijkvoorbeelden en een sjabloon voor een actieplan zijn in de publicatie opgenomen.
 Lees meer
Euroguidance Highlights 2017 
Deze publicatie belicht activiteiten rond leren en mobiliteit ter bevordering van lifelong guidance en internationale leermobiliteit. De activiteiten zijn in 2017 uitgevoerd door het Europese netwerk van Euroguidance centra. 
 Lees meer
Onderzoek naar kwaliteit en instroom studenten bij clustering opleidingen
Meerdere brancheorganisaties overwegen om de voor hen relevante beroepsopleidingen te concentreren op een beperkt aantal mbo-instellingen om de kwaliteit van de opleidingen en de instroom van studenten te verbeteren. Het CMMBO deed onderzoek.
 Lees meer
Instrumenten

Toolkit voor arbeidsbemiddeling
Online dynamisch platform voor professionals in begeleiding en integratie
Een toolkit voor loopbaanadviseurs die actief zijn met lifelong guidance en loopbaanontwikkeling. De instrumenten zijn gericht op het verbeteren van vaardigheden voor loopbaanontwikkeling en het vereenvoudigen van studie- en beroepskeuzen. Bekijk ook de trainingsmodules voor managers en begeleiders gericht op het implementeren van ICT en arbeidsmarktinformatie, zodat zij hun dienstverlening optimaal kunnen inzetten.
 Lees meer
European Mobility - get ready
Op weg naar Europa met je persoonlijke mobiliteitsovereenkomst (stagecontract, praktijkovereenkomst)
Een handige tool waarmee je in vijf stappen een persoonlijke praktijkovereenkomst samenstelt die geldig is in je eigen land én die van het EU-land waar je naar toe gaat. 
 Lees meer
App MoedINT2 voor NT2docenten 
De nieuwe app Moedertaal in het onderwijs (MoedINT2: Nederlands als Tweede Taal helpt NT2-docenten met het herkennen en oplossen van moedertaalspecifieke problemen bij het leren van Nederlands.
De app, ontwikkeld door taalkundigen van de Universiteit Utrecht samen met onderwijsdeskundigen en ICT-experts, bevat overzichten van cruciale verschillen tussen het Nederlands en een aantal veel voorkomende eerste talen. De komende tijd zal ook lesmateriaal en informatie worden toegevoegd voor meer dan 15 andere talen.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden