Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 08 | december 2017
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedInTwitter en Facebook


Nieuws

Raamwerk voor loopbaanbegeleiding jongeren
Een servicedocument voor loopbaanprofessionals met handvaten voor vormgeving en uitvoering van LOB-beleid binnen scholen. Denk daarbij aan het versterken van de kwaliteit van LOB, het vergemakkelijken van de discussie, een betere afstemming van onderwijsaanbod door LOB-opleiders en ondersteuning van het HR-beleid. Het raamwerk is ook vertaald naar het Engels. In 2018 zal dit raamwerk verder worden uitgewerkt in een online en offline tool.
 Lees meer
Overzicht opleidingen voor loopbaanprofessionals 
Vanwege de snel veranderende arbeidsmarkt en samenleving is het van belang dat ook LOB-coördinatoren, decanen, mentoren en docenten zich verder professionaliseren om studenten te begeleiden en voor te bereiden op de vraag van de arbeidsmarkt. Euroguidance Nederland heeft in overleg met het ministerie van OCW (directie mbo) een overzicht gemaakt van opleidingen in scholen en andere door de overheid bekostigde instellingen voor arbeidsmarkttoeleiding.  
 Lees meer
Beleid

Ontwikkeladvies: subsidieregeling voor werkende 45-plussers in specifieke beroepsgroepen
Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Vervolgens kunnen ze met een loopbaancoach bepalen welke stappen ze kunnen nemen om gezond en werkend de pensioenleeftijd te bereiken. Het Ontwikkeladvies helpt hen om hier tijdig over na te denken.
 Lees meer
Kamerbrief Loopbaanoriëntatie en -begeleiding
In deze brief geven de ministers Van Engelshoven en Slob aan welke stappen het afgelopen jaar zijn gezet om LOB in het onderwijs te verbeteren. Er wordt ingegaan op de invulling van de motie van oud-Kamerlid Duisenberg c.s., waarin de Kamer verzoekt om in samenspraak met betrokken organisaties te komen tot landelijke normen waaraan loopbaanbegeleiding, studievoorlichting en studiekeuzeactiviteiten minimaal moeten voldoen. Deze kamerbrief is ook vertaald naar het Engels.
 Lees meer
Europese begroting 2018
Het Europees Parlement heeft op 30 november jl. ingestemd met de Europese begroting voor 2018. D66-Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy is blij dat er meer geld komt voor onderzoek en innovatie, maar blijft aandringen op het belang van radicale hervorming van de Europese begroting.
 Lees meer
Instrumenten

Professionalisering van loopbaanbegeleiding in het mbo
Wil jij loopbaanontwikkeling van je studenten naar een hoger plan tillen?
De webtool Professionalisering van loopbaanbegeleiding in het mbo kan je hierbij helpen. De webtool is geschikt voor loopbaanbegeleiders, docenten, managers, bestuurders en nationale en regionale beleidsmakers in het mbo. Ook andere onderwijssectoren kunnen gebruikmaken van deze tool.
 Lees meer
Toolkit voor loopbaanbegeleiding en leven lang leren
Een praktische toolkit om gebruikers te inspireren loopbaanbegeleiding en leersystemen voor een leven lang leren in lokale, regionale of nationale context te plannen en te implementeren. 
De toolkit identificeert zes transversale thema's en gemeenschappelijke modules die zeer relevant zijn voor de ontwikkeling van loopbaanbegeleiding en een leven lang leren. De toolkit is gebaseerd op drie fasen van overgangen op de arbeidsmarkt.
 Lees meer
Toolkit 16-27: betere kansen voor jongeren op weg naar zelfstandigheid
Een digitale tool met informatie en tips over de ondersteuning van jongeren in kwetsbare posities. Met praktische informatie zoals persona's jongeren, stappenplannen, het toekomstplan en praktijkvoorbeelden.
De toolkit is ontwikkeld voor gemeenten en professionals.
 Lees meer
Stappenplan van leerwerkervaring naar een mbo-diploma
Het Servicepunt examinering mbo heeft een infographic ontwikkeld waarin de processtappen inzichtelijk zijn gemaakt die een deelnemer met leer-werkervaring kan doorlopen om een mbo-diploma te halen. 
 Lees meer
Publicaties

Publicaties uitgebracht door de Europese Commissie in het kader van het 30-jarig jubileum Erasmus+. 
De publicaties presenteren een selectie van producten die zijn ontwikkeld in het kader van projecten Erasmus+ en de voorloper LLP. De producten zijn bedoeld voor het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie. 

Een verzameling van innovatieve en inspirerende resultaten en is een inspiratiebron voor docenten, ngo's, projectaanvragers en beleidsmakers.

Basic skills
De resultaten zijn gericht op instrumenten voor het aanleren van kerncompetenties, ontwikkeling van vaardigheden voor leraren en op het bevorderen van vaardigheden op het gebied van alfabetisering, rekenen en communicatie technologieën (ICT vaardigheden). 

Citizenship
Een verzameling van innovatieve en inspirerende resultaten op het gebied van burgerschap culturele diversiteit. Denk hierbij aan tools voor het onderwijzen van actief burgerschap, intercultureel bewustzijn en sociaal begrip en ontwikkeling van benaderingen voor het waarderen van culturele diversiteit en het bestrijden van discriminatie. 

Language learning
De resultaten zijn gericht op het leren van taal en werken, aanpak van specifieke behoeften en groepen, intercultureel onderwijs en het leren van taal via ict en webbased games.

Digital competences
De resultaten zijn gericht op didactische methodieken, ontwikkeling van ditigale pedagogische vaardigheden van docenten, strategieën voor ondersteuning van leerlingen en inbedding van ict-toepassing op instellingsniveau.
 
Betere aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt voor studenten met een functiebeperking
Marjolein Büscher, consultant van handicap + studie, schreef een artikel voor het Europese magazine NCGE (National Centre for Guidance in Education).
In het artikel worden enkele goede praktijkideeën voor de begeleiding van studenten met een functiebeperking belicht.
 Lees meer
Agenda

Eindconferentie GOAL: Guidance and Orientation for Adult Learners | 19 januari 2018 Brussel
Tijdens deze conferentie worden de onderzoeksresultaten en de beleidsaanbevelingen die uit het project naar voor zijn gekomen gepresenteerd. Centraal op deze dag staat de presentatie van 'Een blauwdruk voor leerloopbaanbegeleiding in Vlaanderen en Brussel'. Aanmelden kan nog tot 8 januari a.s.
 Lees meer
Terugblik evenementen

Eerste expertmeeting leven lang ontwikkelen | 12 december 2017 
Samenwerking in kwaliteitsborging van loopbaanbegeleiding - kansen van digitale loopbaandienstverlening
Met deze bijeenkomst wilde Euroguidance Nederland de deelnemers inspireren met het inbrengen van internationale perspectieven op loopbaanbegeleiding en –beleid. Twee Europese topexperts op het gebied van loopbaanbegeleiding deelden hun inzichten en gaven feedback.
 Lees meer
Festival Erasmus+ 30 jaar | 7 december 2017
Het festival werd georganiseerd door het Nederlandse Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training in het kader van het 30-jarige jubileum van het programma Erasmus+. Op deze dag werd met tal van activiteiten stilgestaan bij deze bijzondere mijlpaal: de impact, de toegevoegde waarde en de kansen die internationalisering binnen Erasmus+ bieden. Met 420 deelnemers werd dit feest gevierd.
 Lees meer
Reinventing Careers - Career development That Works for All | 4-5 december 2017 
Tristram Hooley was gastspreker tijdens de conferentie. Hij gaf zijn visie over loopbaanbegeleiding als internationaal fenomeen. Hij ging daarbij in over wat loopbaanbegeleiding nu eigenlijk is, het ontstaan ervan, waarom overheden eraan deelnemen en de waarde van internationale solidariteit en uitwisseling van ervaringen.
 Lees meer
The European Vocational Skills Week - EU | 20-24 november 2017
Na het succes van vorig jaar organiseerde de Europese Commissie ook dit jaar de Vocational Skills Week. De week waarin het mbo centraal stond. Met 1585 activiteiten in 45 Europese landen is het belang van goed beroepsonderwijs onderstreept. Een terugblik met highlights waaronder informatie over de evenementen, succesverhalen, awardwinnaars en ambassadeurs.
 Lees meer
De toekomst van permanent leren en ontwikkelen: ' Fit for the future' | 14 november 2017
Met ruim 150 deelnemers werd van gedachten gewisseld over de noodzaak van flexibiliteit in het kader van een leven lang leren. Onder leiding van dagvoorzitter Jacobine Geel en met bijdragen vanuit het Ministerie van OCW, de Europese Commissie en een lid van de commissie Sap, werd op interactieve wijze ingegaan op hoe Nederland vorm geeft aan de toekomst van permanent leren en ontwikkelen. De conferentie werd georganiseerd door NLQF, Euroguidance Nederland, Europass en NCP ECVET.
 Lees meer
Kerstwens Euroguidance Nederland
 
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden