Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 07 | oktober 2017
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedInTwitter en Facebook


Nieuws

Lancering Europese website Euroguidance
De website is een initiatief van het Europese netwerk van ongeveer 35 Euroguidancecentra. De centra werken samen aan ondersteuning van loopbaanoriëntatie, -begeleiding en beleidsontwikkeling in Europees verband.
Op de website vind je onder meer informatie over loopbaanbegeleidingssystemen, evenementen, tools en mogelijkheden voor internationale mobiliteit.

De belangrijkste doelgroepen zijn loopbaanbegeleiders en beleidsmakers uit zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt.
 Lees meer
Wetsvoorstel regionale samenwerking vsv en jongeren in een kwetsbare positie
Het doel van het wetsvoorstel is borging van de structurele regionale aanpak van voortijdig schoolverlaten (vsv). Daarnaast moet het verbreed worden naar jongeren voor wie het halen van een startkwalificatie (tijdelijk) niet haalbaar is.
 Lees meer
Meeste 55-plussers zien omscholing of andere baan niet zitten
Onderzoek Wijzer in Geldzaken
De AOW-leeftijd is de afgelopen jaren verhoogd en zal naar verwachting ook blijven stijgen. 7 tot 8% is bereid tot omscholen. De bereidheid tot bijscholing is met 34% veel groter. Uit het onderzoek blijkt tevens dat werkgevers en werknemers pas laat met elkaar in gesprek gaan over werk en inzetbaarheid, in de laatste jaren tot aan het pensioen. 'Hoe langer je daarmee wacht, hoe groter de drempel is', aldus Simonse van Wijzer in Geldzaken.
 Lees meer
Checklist voor begeleiding van nieuwkomers naar werk 
Vroeg beginnen met oriëntatie op de arbeidsmarkt, werkgevers matchen met nieuwkomers en de werkplek als leeromgeving. In het project Fast Lane to the labour market is een lijst met succescriteria voor een snelle toeleiding van nieuwkomers naar werk opgesteld.
 Lees meer
Overheid past regels aan: onderwijs op maat
Het ministerie van OCW wil de regels zo veranderen dat de leerlingen na het behalen van hun diploma alsnog vakken kunnen volgen. Nu mogen alleen leerlingen vanaf 18 jaar of jongeren die zijn gezakt voor hun middelbare schooldiploma volwasseneneducatie volgen. Geslaagde havo- en vwo-leerlingen die minderjarig zijn, vallen nu buiten de boot.
 Lees meer
Beroepsbegeleidende leerweg verdient upgrade
In de race tussen automatiseren en opleiden dreigt de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) van het mbo het onderspit te delven. Chiel Renique en Anneke Westerhuis pleiten voor een upgrade. “Als alles bij het oude blijft en de BBL alleen op niveau 2 een substantieel aandeel studenten trekt, dreigt marginalisering.”
 Lees meer
Europees kader voor kwalitatieve leerwerkplekken
Op 5 oktober jl. heeft de Europese Commissie het voorstel aangenomen waarin zeven criteria voor leer- en arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd en zeven criteria voor randvoorwaarden zijn voorgesteld. Deze veertien criteria moeten bijdragen aan de ontwikkeling van vakkundige en gekwalificeerde arbeidskrachten.

Het voorstel zal door de lidstaten worden besproken met het oog op de goedkeuring ervan door de Raad. 
 Lees meer
Evenementen

agenda

Conferentie: De toekomst van permanent leren en ontwikkelen | 14 november 2017 Utrecht
Deelname is nog mogelijk. Meld je snel aan!
De toekomst van permanent leren en ontwikkelen: 'Fit for the future'. De noodzaak van flexibiliteit in het kader van een leven lang leren. Belangrijke thema’s die aan bod komen zijn: formeel, non-formeel en informeel leren, het valideren van werkervaring en loopbaanbegeleiding om zo flexibel in te kunnen spelen op de vraag van de arbeidsmarkt. De conferentie wordt georganiseerd door NLQF, Euroguidance Nederland, Europass en NCP ECVET.
 Lees meer
Eerste expertmeeting leven lang ontwikkelen | 12 december 2017 
Samenwerking in kwaliteitsborging van loopbaanbegeleiding - kansen van digitale loopbaandienstverlening
Het doel van deze bijeenkomst is kennisdeling over loopbaanbegeleiding en leven lang leren met professionals en beleidsmakers. Deelname is op persoonlijke uitnodiging. U wordt middels de website en nieuwsbrief geïnformeerd over de resultaten van deze bijeenkomst.
 Lees meer
The European Vocational Skills Week - EU | 20-24 november 2017
Na het succes van vorig jaar organiseert de Europese Commissie ook dit jaar de Vocational Skills Week. Met verschillende activiteiten wordt het belang van goed beroepsonderwijs onderstreept. Excellente voorbeelden van beroepsonderwijs worden in de schijnwerpers geplaatst. Naast activiteiten die in Brussel plaatsvinden worden ook tal van activiteiten in de Europese landen georganiseerd. 
 Lees meer
terugblik

Bijeenkomst beleidsgroep Raamwerk loopbaanbegeleiding jongeren | 26 oktober 2017
Het raamwerk wordt ontwikkeld door Euroguidance Nederland, in opdracht van het ministerie van OCW. Het raamwerk is bedoeld voor deskundigheid van loopbaanbegeleiders in onderwijs en arbeidsmarkt. Tijdens de bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de de afronding van het raamwerk en de te nemen stappen. 
 Lees meer
European Guidance week | Conferentie ICT & Guidance 26-27 september 2017
De onferentie met als thema's ICT en Guidance was een van de activiteiten die deze week plaatsvond. De conferentie bood een veelheid aan interessante en inspirerende bijdragen. 
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden