Erasmus+ Nieuwsbrief - meer perspectief
- Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken -
Erasmus+
Nieuwsbrief Erasmus+ voor Onderwijs, Training en Jeugd
# 7 | september 2017
Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Met deze maandelijkse nieuwsbrief word je op de hoogte gehouden van nationale en Europese ontwikkelingen, subsidies, trainingen en andere mogelijkheden in Europa.
 
 
meerdere sectoren
 
primair en voortgezet onderwijs
 
middelbaar beroepsonderwijs
hoger onderwijs
 
volwasseneneducatie
 
jeugd
 
 
 
 
  Nieuws voor meerdere sectoren
  Het Europese programma Erasmus+ bestaat dit jaar 30 jaar. Deze mijlpaal wordt dit jaar in heel Europa gevierd met verschillende activiteiten. Wil je weten wat er allemaal plaatsvindt? Bekijk het hier. Ook in Nederland vinden activiteiten plaats in het kader van 30 jaar Erasmus+:  
 
+ Europa
 
Nieuwsbrief 30 jaar Erasmus+
Ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van Erasmus+ heeft de Europese Comissie een speciale nieuwsbrief in het leven geroepen. Blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, events en acties en schrijf je in.
 
+ Nederland
 
Wedstrijd ervaringsverhalen 30 jaar Erasmus+
Ben jij in de afgelopen 30 jaar als student, jongere of professional met een beurs van Erasmus+ naar het buitenland geweest voor studie, stage, (kennis)uitwisseling of vrijwilligerswerk? Stuur dan je ervaringsverhaal in voor 30 september a.s. en maak kans op verschillende prijzen.
 
Inspiratieverhalen Erasmus+
In het kader van 30 jaar Erasmus+ brengen wij maandelijks een project voor het voetlicht om elkaar te inspireren.
 
     Van studiereis tot zorgcentrum 
‘We moeten meer technologische oplossingen gaan gebruiken’
Vertegenwoordigers van verschillende scholen en zorgorganisaties stapten eind 2014 op het vliegtuig naar Stockholm. Het doel van deze door Erasmus+ gefinancierde studiereis: kennis halen over de inzet van technologie in de zorg. De studiereis legde mede de basis voor een hypermodern Zorgtrainingscentrum dat de afgelopen jaren verrees in Zwolle. 
Algemeen
 
Wegwijzer projectadministratie Strategische partnerschappen Call 2017
alle onderwijssectoren
Een beknopt overzicht van de regelgeving, tools en documenten voor de projectadministratie van Strategische partnerschappen Onderwijs & Training. De brochure is gratis op te vragen.
 
Erasmus+ Generation Online Meeting Point
alle sectoren
Denk jij ook mee over de toekomst van het programma Erasmus+? Deel jouw idee in de online community. O.a. Inclusion, skills gap zijn als thema benoemd. De discussies vinden in september/oktober plaats.
Soort cummunity online om ideeën te verzamelen over wat het volgende programma moet worden.  Inclusion, skills gap etc staan genoemd als thema. Discussion wordt gehouden gedurende  september/oktober (raar dat het pas nu binnenkomt…)Soort cummunity online om ideeën te verzamelen over wat het volgende programma moet worden.  Inclusion, skills gap etc staan genoemd als thema. Discussion wordt gehouden gedurende  september/oktober (raar dat het pas nu binnenkomt…) 
Toekenningen en verantwoording Strategische partnerschappen Call 2017
alle onderwijssectoren
De selectieprocedure ligt achter ons en de contracten zijn inmiddels verstuurd. Op de website vind je het overzicht van de toekenningen en het verantwoordingdocument waarop de selectie heeft plaatsgevonden.
 
Evenementen terugblik
 
Monitoringsbijeenkomst Strategische partnerschappen | 18 september 2017
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Tijdens de bijeenkomst is informatie gedeeld die van belang is voor de goede uitvoering van de lopende KA2-projecten Erasmus+ voor het mbo en de ve.
 
Kick-offbijeenkomst Strategische partnerschappen Call 2017 | 18 september 2017
middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Met deze bijeenkomst gingen de projecten officieel van start. De projectcoördinatoren maakten kennis met elkaar en met de begeleidende consultant. Belangrijke informatie om te starten met hun project is  gedeeld.
 
 
  Primair en voortgezet onderwijs
Algemeen
 
Meer mogelijkheden voor leerlingenuitwisseling in nieuw type partnerschap voor po/vo
Met ingang van 2018 is er voor po/vo een nieuw type partnerschap voor scholen: “School Exchange Partnerships”. Dit type partnerschap komt in plaats van de “Strategic Partnerships for schools only” die van 2014 tot 2017 aangevraagd konden worden.
 
Nascholingscursusin het kader van Erasmus+
Simone in 't Veld, docent Engels van het Such Fun! programma aan de ATO-scholenkring volgde in het UK een tweeweekse nascholingscursus Methodology and Language for Primary Teachers.
 
Deelnemers gezocht contactseminar 'KA1 consortium' in Noorwegen | 28 november-2 december
Wil je een KA1 consortium aanvraag indienen namens jouw schoolbestuur of stichting voor meerdere scholen tegelijk? Meer weten over hoe dat werkt en nieuwe partners voor job shadowing leren kennen? Geef je dan snel op!
 
School Education Gateway (SEG)
De SEG is een handige tool die interactieve mogelijkheden biedt om geschikte partners voor mobiliteitsprojecten en strategische partnerschappen te zoeken en te vinden. Kijk er regelmatig om up-to-date te blijven van het diverse aanbod.
 
Evenementen
 
Informatiebijeenkomst KA1 en KA2 Call 2018 | 22 november 2017
Meer weten over de mogelijkheden van het nieuwe projectype School Exchange partnerships voor scholen? Kom dan naar de informatiebijeenkomst in Utrecht. Ook de mogelijkheden van nascholing voor docenten/staf onder KA1 komt aan bod. Geef je snel op!
 
Meer berichten over Erasmus+ primair en voortgezet onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Middelbaar beroepsonderwijs
Algemeen
 
Wegwijzer projectuitvoering studentenmobiliteit mbo Call 2017
Een handige leidraad voor de projectuitvoering wat betreft regelgeving en benodigde documenten voor mobiliteitsprojecten in de Call 2017.r.
 
Transfer of Innovation project Landstede Success Story
Het project Quality culture through effective instruments for Teachers and trainers (2013) is door de Europese Commissie bestempeld als succes story. Naast dit project zijn nog 15 andere Europese projecten geselecteerd. Wij zijn zeer trots op dit resultaat.
 
Nieuws uit de projecten
 
Studente Arcus College maakt vlogserie over haar buitenlandstage in Malta
Renee ging voor haar opleiding Grafische Vormgeving op stage naar Malta. De vlogs van vertrek tot terugkomst geven een inkijkje in haar activiteiten, wat ze heeft geleerd, ervaren en beleeft. 
 
Evenementen
 
Conferentie 'De toekomst van permanent leren en ontwikkelen' | 14 november 2017 
Belangrijke thema’s die tijdens de conferentie aan bod komen, zijn: formeel, non-formeel en informeel leren, het valideren van werkervaring en loopbaanbegeleiding om zo flexibel in te kunnen spelen op de vraag van de arbeidsmarkt.
 
Voorlichtingsbijeenkomst Call 2018 | 16 november 2017
Informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden in het mbo die een aanvraag willen indienen voor subsidie Erasmus+. Reserveer deze datum alvast in je agenda.
 
Seminar Thematic monitoring of Strategic Partnerships on Work Based Learning | 20-21 november 2017 Bonn (DE)
Wil je meer weten over werkplekleren of kennis delen? Meld je dan aan voor het seminar. Er zijn nog twee plaatsen beschikbaar.  
 
European Vocational Skills Week | 20-24 november 2017
De European Vocational Skills Week zet het beroepsonderwijs extra in de spotlights met evenementen in heel Europa. Wil jij met jouw evenement hierbij ook aansluiten?
 
Contactseminar Erasmus+ for equity and inclusion | 23-24 november 2017 Rome (IT)
Uitwisseling van ervaringen, best practices en netwerken staat centraal. De focus ligt zowel op Strategische partnerschappen als Mobiliteitsprojecten gericht op sociale inclusie.
 
Evenementen terugblik
 
Training Internationalisation strategies in VET | 10-13 september 2017 Helsinki (FI)
Relevante contexten die van belang zijn voor internationaliseringsstrategieën, good practies en internationaliseringsactiviteiten stonden tijdens deze training centraal. De training werd georganiseerd door de NA's Erasmus+ uit Finland, Hongarije en Nederland. 
 
Kick-offbijeenkomst KA1 mbo Call 2017 | 5 september 2017
Tijdens de bijeenkomst ging de aandacht vooral naar de verwachtingen m.b.t. de verplichtingen en regelgeving. Er is gesproken over social inclusion, waar een aantal instellingen al jaren ervaring mee hebben. Alle deelnemers willen hier in de toekomst op gaan inzetten. Behoeften voor een vervolg zijn geïnventariseerd.
 
TCA ECVET peer learning event - PEARL | 4-5 juli 2017 Birmingham (UK)
Europese onderwijs- en opleidingsdeskundigen gingen met elkaar in gesprek over de verschillende Europese instrumenten voor het vergemakkelijken van kwaliteit en erkenning in het beroepsonderwijs en mobiliteit. Daarbij is gekeken naar de successen en mogelijke belemmeringen.
 
Meer berichten over Erasmus+ middelbaar beroepsonderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Hoger onderwijs
Algemeen
 
Erasmus Mundus 24 degree brochure
Kan je wel wat inspiratie gebruiken als het over Erasmus Mundus gaat? Lees dan de Erasmus 24 Degrees brochure. In de publicatie komen 24 coördinatoren aan het woord over hun joint programmes.
 
EMJMD Meeting on Sustainability and Employment
Op 27 en 28 juni vond in Brussel de Cluster meeting on Sustainability and Employability in het kader van Erasmus Mundus Joint Master Degrees plaats. De presentaties en documenten staan nu online.
 
The International Dimension of Erasmus in Higher Education | 2018
De Europese Commissie heeft een flyer gepubliceerd waarin alle acties van de International Dimension binnen Erasmus+ worden getoond, inclusief het indicatieve budget voor 2018.
 
Survey Erasmus+ Student and Alumni Association
Er is door de Erasmus+ Student and Alumni Association een survey gelanceerd over 'Internationalisation at Home: exploring the barriers and impact of interactions between local and mobile students'. Meewerken wordt zeer gewaardeerd.
 
Budget Organisatie Mobiliteit binnen Erasmus+ breed inzetbaar
Bij Fontys Hogescholen wordt OS-budget (organisatie van mobiliteit) deels ingezet voor projecten die worden aangevraagd door instituten om internationalisering een boost te geven. Een mooi voorbeeld vind je nu online.
 
International Dimension | KA107
Op onze website vind je een overzicht van hogeronderwijsinstellingen in de partnerlanden die interesse hebben in samenwerking met Nederland.
 
Meer berichten over Erasmus+ hoger onderwijs
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Volwasseneneducatie
Algemeen
 
Promotieflyer Erasmus+ voor volwassenen
Blijven leren? Het verschil maken? Professionals die werken met lerende volwassenen kijken ook over de grens! Een kort en bondige weergave over de mogelijkheden en de diversiteit aan onderwerpen.
 
Update aanvraagformulier extra call KA1 Mobiliteit volwasseneneducatie 2017
Het aanvraagformulier is aangepast. Zorg ervoor dat wanneer je een aanvraag indient, je versie 4.13 gebruikt. We kijken uit naar goede aanvragen en wensen je veel succes bij de voorbereiding van de aanvraag.
 
EPALE | leren op het werk (thema augustus)
EAPLE richtte deze maand de focus op leren op het werk. De manier voor werknemers om hun vaardigheden te ontwikkelen en te onderhouden. Inspirerende praktijkvoorbeelden, artikelen en andere bijdragen zijn op het platform gedeeld.
 
EPALE | geletterdheid (thema september 2017)
Deze maand staat alles in het teken van geletterdheid bij EPALE. Bekijk de interessante artikelen en tools die op het platform zijn gedeeld.
 
Nieuws uit de projecten
 
De grens over voor de Nederlandse taal
Buiten ons land spreken weinig mensen Nederlands. Toch ging een groep van 30 taalprofessionals de grens over om de aanpak van laaggeletterdheid hier te versterken. In Bergen, Barcelona en Dublin haalden ze inspiratie op.
 
Mobility scouts - mét ouderen werken aan een aantrekkelijke en toegankelijke leefomgeving voor iedereen
In het project is onderzoek gedaan naar beleid en wat er in de praktijk gebeurt rondom participatie van ouderen. Laura Christ is een van de projectpartners in dit project.
 
Evenementen
 
Voorlichtingsbijeenkomst Call 2018 | 16 november 2017
Informatiebijeenkomst voor alle belangstellenden in de volwasseneneducatie die een aanvraag willen indienen voor subsidie Erasmus+. Reserveer deze datum alvast in je agenda.
 
Evenementen terugblik
 
Kick-offbijeenkomst KA1 ve Call 2017 | 5 september 2017
Naast een presentatie over de verwachtingen van het projectmanagement, was er ook aandacht voor de inhoudelijke component. De deelnemers kregen tevens een inkijkje in de diverse projecten die gaan starten. 
 
Voorlichtingsbijeenkomst 2e Call KA1 | 5 september 2017
Deze bijeenkomst werd georganiseerd voor roc's met een volwasseneneducatie-afdeling. Een gerichte voorlichting om de ervaringen uit het mbo in te zetten voor ve-activiteiten binnen de instelling.  
 
Meer berichten over Erasmus+ volwasseneneducatie
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen en evenementen die betrekking hebben op jouw sector.
 
 
  Jeugd
Algemeen
 
Laatste deadline subsidieaanvragen 2017 in zicht!
In dit nieuwsbericht wijzen we je graag op een aantal zaken die van belang zijn als je voor de derde ronde een subsidieaanvraag bij Erasmus+ Jeugd in wilt dienen.
 
Toegekende projecten aanvraagronde 2
EVS'ers die dak- en thuislozen gaan helpen en een seminar voor jongerenwerkers over het betrekken van kwetsbare jongeren. Lees hier wat voor projecten nog meer subsidie hebben gekregen in ronde 2.
 
European Week of Sport van start
Waar je ook bent en wat je ook doet op een dag, je kunt altijd actief zijn. Dat is dit jaar het thema van de Europese Sportweek. Hoe je in je dagelijks leven vaker actief kunt zijn, lees je hier.
 
EVS op een drijvend kantoor in Amsterdam
Bij de Sail Training Association Netherlands (STAN) spraken we projectleider Monique Touw en twee EVS'ers. Lees hier wat zij zo leuk vinden aan hun EVS op een drijvend kantoor!
 
Eerste nationale bijeenkomst EuroPeers
EuroPeers zijn jongeren die via Erasmus+ naar het buitenland zijn geweest en daarna helpen het programma te promoten. Hier lees je wat zij tijdens hun eerste bijeenkomst besproken hebben.  
 
Mis je de deadline door technische problemen?
In enkele gevallen kunnen we toch je subsidieaanvraag in behandeling nemen als je de deadline hebt gemist door technische problemen. In dit bericht lees je aan welke voorwaarden je dan moet voldoen.
 
Nieuws uit de projecten
Meer lezen over specifieke projecten die hebben plaatsgevonden met subsidie van het programma Erasmus+? Kijk dan op de pagina Nieuws uit de projecten!
 
Evenementen
 
Spreekuur Erasmus+ Jeugd oktober
Op 20 oktober ben je tussen 14:00 uur en 16:00 uur van harte welkom in Utrecht met al je vragen over het voorbereiden, uitvoeren en afronden van je project. Laat ons via de site wel even weten dat je komt!
 
Young people and extremism
Opgeven voor 29 september. Dit studiebezoek over de rol van het jongerenwerk in het voorkomen van extremisme en radicalisering onder jongeren is van 20 tot 25 november in het Verenigd Koninkrijk.
 
Strategic Partnerships Plus Innovation in Education
Opgeven voor 2 oktober. Van 21 tot 25 november vindt deze training over het opzetten van cross-sectorale strategische partnerschappen binnen Erasmus+ plaats in Boekarest.
 
Work with young people in NEET situation
Opgeven voor 9 oktober. Van 14 tot 17 november vindt deze training plaats over het werken met jongeren die niet naar school gaan, geen studie volgen en geen werk hebben.
 
Conferentie over careleavers
Op 20 november is in Amersfoort een bijeenkomst met careleavers en experts uit zeven Europese landen die hun oplossingen, best practices en standaarden delen over het zorgverlatersbeleid.
 
Paths to increase the participation of young migrants
Opgeven voor 8 oktober. Deze training over het betrekken van jongeren met een migrantenachtergrond bij beleidsvorming is van 26 november tot 2 december in Portugal.
 
Startersdag internationale jongerenuitwisselingen
Opgeven voor 22 november. Hoe zet je een internationale jongerenuitwisseling op met Erasmus+ Jeugd? Kom het te weten tijdens de startersdag op 28 november!
 
GO Europe
 
BuitenlandBeurs 2017 | 24 en 25 november
Binnenkort vindt de BuitenlandBeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit is dé plek voor het begin van je buitenlandavontuur, dus schrijf het vast in je agenda en meld je aan.
 
GO Europe op Instagram!
We zijn sinds deze zomer ook te vinden op Instagram en laten jou elke week ergens anders in Europa de leukste plekjes zien. Volg ons: @goeurope_nl
 
Ervaringsverhaal: vakantiewerk in Spanje
Berber werkte twee zomers op de receptie van een camping aan de Spaanse Costa Brava. Ze vertelt over haar avonturen én deelt haar beste tips voor wie dit ook graag zou willen.
 
Evenementen
De komende maanden vinden heel veel interessante evenementen plaats op het gebied van studeren, werken en reizen in Europa. Check onze agenda voor een compleet overzicht.
 
European Youth Portal
 
De “ideale” Europese stad
Uit een combinatie van verschillende Europese steden, heeft de Europese Commissie een soort droomstad samengesteld. Bekijk hier welke twee Nederlandse steden hieraan meehielpen!
 
De leukste hostels in Europa
Je slaapt er natuurlijk vooral, maar tóch voegen leuke hostels een heleboel toe aan je reis. Dit zijn de 6 leukste hostels in Europa.
 
Ervaringsverhaal: werken in de animatie in Oostenrijk
Gerco (25) werkte zeven zomers lang op de camping. Hij vermaakte de kinderen, gaf sportlessen, speelde de hoofdrol in verschillende musicals en eindigde zelfs als eventcoördinator!
 
Meer berichten over Erasmus+ jeugd
In de rubriek 'Nieuws voor meerdere sectoren' vind je ook artikelen die betrekking hebben op jouw sector.
 
   
NA Erasmus+ Onderwijs & Training
po-vo-ho: erasmusplus@epnuffic.nl
mbo-ve: erasmusplus@cinop.nl

NA Erasmus+ Jeugd
erasmusplus@nji.nl

www.erasmusplus.nl
 
Twitter   Facebook   youtube   Linkedin