Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 04 | juni 2017
Met de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u regelmatig op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedInTwitter en Facebook.

NIEUWS
 

Uitnodiging tot het indienen van projectvoorstellen
De Europese Commissie doet een oproep voor projectaanvragen gericht op het verbeteren van vaardigheden van laaggeschoolde en laaggekwalificeerde volwassenen voor meer kansen op de arbeidsmarkt. De deadline is 30 juni 2017.
 Lees meer
Belangrijke rol weggelegd voor mbo-docent in LOB
Loopbaanoriëntatie en -begeleiding als rode draad in het beroepsonderwijs.
De rol van docenten is hier van grote waarde. In plaats van tegen de studenten praten moet er meer met de studenten worden gepraat, aldus de lectoren Peter den Boer en Frans Meijers.
 Lees meer
Europese Commissie dik tevreden over activiteiten Euroguidance Nederland
Jaarlijks worden de activiteiten geëvalueerd door de Europese Commissie. Uit deze evaluatie blijkt dat de activiteiten in 2016 een aanzienlijk effect hebben gehad op het Europese en nationale beleid.
Het Euroguidance team is zeer trots op de behaalde tastbare en waardevolle resultaten en wil deze dan ook graag met jullie delen.
 Lees meer

BELEID | ONDERZOEK
 

Consultatie herziening sleutelcompetenties
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben in 2006 een Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning aangenomen. Acht essentiële competenties zijn hierin vastgesteld. Euroguidance Nederland heeft samen met het ministerie van OCW een aanbeveling gedaan. Ook het Europese Euroguidance Netwerk heeft input geleverd.
 Lees meer
Herziening European Qualifications Framework (EQF) voor leven lang leren
EQF is het Europees referentiekader voor het vergelijken van nationale kwalificaties in Europa. De Europese Raad (Onderwijs, Cultuur en Sport), die op 22 mei jl. bijeenkwam, gaat akkoord met de herziening van het EQF om continuïteit, verdieping en aansluiting bij toekomstige onderwijsontwikkelingen te verzekeren. 
 Lees meer

INSTRUMENTEN 
 

WorKit | Taalkit voor migranten
Een toolkit voor werk en taal ter ondersteuning van nieuwkomers bij hun arbeidsintegratie. De tool is ontwikkeld met subsidie Erasmus+. Organisaties uit vijf EU-landen (Bulgarije, Italië, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk) hebben samengewerkt aan de totstandkoming van WorKit. 
 Lees meer
Toolkit voor terugdringen voortijdig schoolverlaters
De toolkit biedt ondersteuning voor zowel in de praktijk als bij beleidsvorming. De tool is geïnspireerd op succesvolle praktijken in het mbo, waarbij jongeren worden geholpen een hogere onderwijskwalificatie te behalen.
Het instrument kan worden ingezet op het identificeren van risicojongeren die het onderwijs voortijdig verlaten. Daarnaast biedt het ondersteuning voor aanpak en begeleiding van vsv en kan het als zelfreflectietool voor opleiders en beleidsmakers worden ingezet.
 Lees meer
Kwantificeren van studenten in initieel beroepsonderwijs
Cedefop hanteert 36 indicatoren voor identificatie van belangrijke aspecten in het mbo en een leven lang leren. De selectie van deze indicatoren is gebaseerd op beleidsrelevantie in relatie tot de Europa 2020-doelstellingen. Deze indicatoren kunnen als waardevol instrument voor beleidsmakers worden beschouwd om de mbo-ontwikkelingen in de verschillende EU-landen beter te kunnen begrijpen en te beoordelen. 
 Lees meer
Verbind met Europass!
Europass kan ook als selectietool bij vacatures worden ingezet voor het verkrijgen van eenduidige, relevante en transparante informatie over vaardigheden en competenties van sollicitanten.
Ben je scholier, student, werkgever, docent, opleider, zit je in het hoger onderwijs of ben je op zoek naar werk? Verbind met Europass!
 Lees meer

PUBLICATIES
 

Tackling Early School Leaving
Deze publicatie biedt een verzameling van innovatieve en inspirerende projectresultaten. Deze resultaten zijn voortgekomen uit projecten die zijn gefinancierd door Erasmus+ en de voorloper het programma Een Leven Lang Leren (2007-2013). Het is bedoeld om scholen, organisaties, beleidsmakers, projectaanvragers en stakeholders te inspireren en hen in de praktijk te ondersteunen bij het terugdringen van voortijdig schoolverlaters.
 Lees meer
European inventory on validation of non-formal and informal learning
In dit rapport wordt de huidige situatie van validering in alle onderzochte landen samengevat en is verslag gedaan over de voortgang in relatie tot de doelstellingen van de Aanbeveling van de Raad (2012). In deze aanbeveling worden de Europese lidstaten aangemoedigd om in 2018 nationale regelingen voor validatie van niet-formeel en informeel leren in te voeren. 
 Lees meer
Skillset and match - promoting learning for work
Cedefop magazine met verschillende interviews, onderzoeken en artikelen met betrekking tot ontwikkelingen, knelpunten en uitdagingen over leren en werken.
 Lees meer
De invloed van Islam en Moslimcultuur op LOB 
Ronald Sultana heeft als editor de publicatie 'Career Guidance and Livelihood Planning across the Mediterranean. Challenging Transitions in South Europe and the MENA Regions' uitgebracht. Een interessante publicatie voor eenieder die werkt met leerlingen, ouders en/of cliënten uit het Midden-Oosten of Noord Afrika (MENA) landen.
 Lees meer

EVENEMENTEN
agenda
 
Conference 'Intercultural Communicative Competence' | 22-23 juni 2017 Praag (CZ)
Debatten over interculturele taal- en communicatieve vaardigheden, innovatieve onderwijs- en opleidingsbenaderingen, transnationale mobiliteit, interculturele bemiddeling en methodologieën vormen de rode draad tijdens de conferentie. De conferentie biedt tevens de gelegenheid om kennis, ervaringen en best practices te delen en/of te presenteren. 
 Lees meer
Conference 'Transitions, career learning and career management skills Multi-disciplinary and critical perspectives' | 19-20 oktober 2017 Stockholm (SE)
De conferentie is gericht op onderzoekers op het gebied van transitie, loopbaan en loopbaancompetenties, en is bedoeld om multidisciplinaire onderzoekssamenwerking tussen onderzoekers te initiëren.
 Lees meer

EVENEMENTEN
terugblik 

Verslag 2nd VPL Biennale - Validation of Prior Learning | 27 april 2017 Aarhus (DK)

De Biennale trok ruim 150 deelnemers, voornamelijk uit Europa maar er was ook een sterke vertegenwoordiging uit landen als Zuid-Afrika, Chili en Venezuela. Nederland was met tien deelnemers vertegenwoordigd. Ruud Duvekot was een van de organisatoren van de Biennale en gepromoveerd op het thema gepersonaliseerd leren, dat ook het overkoepelende thema van de Biennale was. Peter van Deursen doet verslag.

 Lees meer
Webinar New Skills Agenda - Upskilling pathways | 2 mei 2017 
Paul Holdsworth, teamleider 'Skills for Adults', DG Employment, Social Affairs and Inclusion van de Europese Commissie zette de informatie over de New Skills Agenda duidelijk en overzichtelijk uiteen. U kunt het webinar alsnog terugkijken en de bijbehorende artikelen nalezen. 
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
 In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden