Loopbaankennispunt EU

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Nieuwsbrief # 02 | maart 2017
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op LinkedInTwitter en Facebook

NIEUWS
Lancering online tool: App-titude!
De tool is gericht op soft skills en jongeren. Het geeft jongeren inzicht in de mate van beheersing van de belangrijkste soft skills. 

De tool biedt tips en tricks voor het verbeteren van soft skills. Tevens kunnen uitkomsten worden gedeeld met stakeholders. De tool wordt op 16 mei a.s. officieel gelanceerd.
 Lees meer
Euroguidance Networks's Highlights of the year 2016
Jaarlijks wordt een publicatie samengesteld over de hoogtepunten van de activiteiten van het Euroguidance netwerk. In deze publicatie ligt de focus niet alleen op activiteiten van de afzonderlijke landen en wat zij gedaan hebben om de internationale dimensie in (loopbaan)begeleiding en de mobiliteit in Europa te vergroten, maar ook op gezamenlijke Euroguidance netwerkactiviteiten, zoals verschillende werkgroepen, worden beschreven.
 Lees meer
Doorlopende leerlijnen en LOB: jongeren in beeld
'In beeld' lijkt het credo van loopbaanoriëntatie en -begeleiding. Niet in beeld zijn als nummer, maar als mens. Niet iedere jongere voelt zich gezien en heeft zichzelf in beeld. In beeld krijgen van wensen, kwaliteiten en ontwikkelpunten. En in beeld blijven, ook als je overstapt naar een andere mentor, opleiding of school. Dimensies over de uitdagingen van het in beeld zijn.
 Lees meer
Cedefop ondersteunt mbo met concrete initiatieven
De snel veranderende arbeidsmarkt, economische en sociale ontwikkelingen vraagt om aanpassingen van het middelbaar beroepsonderwijs. In het Programming document 2017-20 zet Cedefop uiteen wat hun drijfveren en ambities zijn en hoe zij met een breed palet aan initiatieven het mbo de komende periode tot en met 2020 wil ondersteunen.
 Lees meer
Consultatie herziening raamwerk voor sleutelcompetenties

Het Europees Parlement en de Raad van de EU hebben in 2006 een Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning aangenomen. Acht essentiële competenties zijn in dit kader vastgesteld voor persoonlijke ontwikkeling, actief burgerschap, sociale betrokkenheid en werkgelegenheid. Door maatschappelijke ontwikkelingen is herziening nu noodzakelijk. U kunt tot 19 mei a.s. uw stem laten horen.

 Lees meer
EVENEMENTEN - terugblik
Bijeenkomst Opleiders Loopbaanprofessionals | 23 maart 2017
Euroguidance Nederland ging met de deelnemers in gesprek over de wenselijkheid van en de mogelijkheden om in bestaande of nieuwe opleiding(sonderdelen) meer onderwijsaandacht aan LOB te geven. Ook is gekeken of het raamwerk voor loopbaanprofessionals, dat momenteel wordt ontwikkeld, hierin een rol kan vervullen.
 Lees meer
Webinar: Loopbaanoriëntatie en –begeleiding: voorbij de onderwijshype | 14 maart 2017
Tijdens het webinar bespraken de onderzoekers Sanne Elfering (KBA Nijmegen) en dr. Pieter Baay (ecbo) hoe LOB een plek heeft verworven in beleid, onderzoek en praktijk. Heeft u het gemist? U kunt het webinar alsnog bekijken.
 Lees meer
Bijeenkomst Klankbordgroep raamwerk LOB | 14 maart 2017
Om tot een bruikbaar raamwerk voor loopbaanbegeleiders te komen ging Euroguidance Nederland in gesprek met verschillende stakeholders. Naast de taken en deskundigheid van de loopbaanprofessional stonden ook de ingebruikname en rol van het raamwerk centraal. 
 Lees meer
Bijeenkomst expertgroep raamwerk LOB | 23 februari 2017
Euroguidance Nederland ontwikkelt, in opdracht van het ministerie van OCW, een raamwerk voor loopbaanbegeleiders. Tijdens deze bijeenkomst werd een eerste update van het conceptraamwerk voorgelegd. Professionals uit de onderwijspraktijk, opleiders en beleidsmakers werden in twee groepen verdeeld en gingen tijdens drie rondethema's met elkaar in discussie.
 Lees meer
BELEID
Kroatië ontwikkelt nationale strategie voor lifelong guidance
De strategie (2016-2020) haakt zowel aan op Europese ontwikkelingen en gedachtegoed als op nationale ontwikkelingen en beleid. Een heldere visie en beschrijving van de principes van lifelong guidance moeten het mogelijk maken om loopbaanontwikkeling van burgers te stimuleren. De strategie verbindt loopbaanbegeleiding en -beleid in alle onderwijssectoren en voor volwassenen.
 Lees meer
Aanbevelingen en resoluties EP Levenslange begeleiding en rol loopbaanbegeleiding
De nota beschrijft samenwerkingsstructuren op het gebied van begeleiding (European Lifelong Guidance Policy Network, Euroguidance) en bespreekt mogelijke implicaties van de New Skills Agenda voor toekomstige Europese samenwerking met betrekking tot levenslange begeleiding, vooral met het oog op de herziening van het Europass-raamwerk.
 Lees meer
Kamerbrief over versterking burgerschapsonderwijs
De kamerbrief is een begeleidend schrijven bij het rapport van een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar burgerschapsonderwijs op Nederlandse scholen. Het onderzoek besteedt ook aandacht aan de maatschappelijke stage in het voortgezet onderwijs.
 Lees meer
ONDERZOEK
Versterken loopbaanontwikkeling jongeren mbo 2-opleidingen
De werkgelegenheid in het middensegment van de arbeidsmarkt, neemt geleidelijk af als gevolg van de technologische ontwikkelingen. Dit heeft met name consequenties voor de kansen op de arbeidsmarkt van jongeren met een mbo 2-opleiding.

Het CMMBO heeft een advies uitgebracht over wat mbo-instellingen kunnen doen en wat ze nodig hebben om het arbeidsmarkt- en doorstroomperspectief voor mbo-studenten niveau 2 te versterken.
 Lees meer
Rapport Loopbaan en burgerschapsonderwijs in het mbo
Een overzicht van de stand van zaken van loopbaanoriëntatie en -begeleiding en burgerschapsonderwijs in het mbo met conclusies een aanbevelingen. Aanleiding van dit onderzoek was de motie Rog van juni 2015. Hierin werd verzocht te kijken naar de mogelijkheden voor bevoegdheidseisen voor docenten burgerschap en naar mogelijkheden om burgerschapsvorming in het mbo minder vrijblijvend te maken.
 Lees meer
Proefschrift over relatie sociale mediagebruik en loopbaanontwikkeling mbo-studenten
In zijn proefschrift ‘Exploring Learning Technologies and Social Media for VET Students at Risk’ onderzocht Moekotte de relatie tussen sociale mediagebruik en de sociale en loopbaanontwikkeling van laagopgeleide jongeren in het beroepsonderwijs. 
 Lees meer
Onderwijs in burgerschap: primair en voortgezet onderwijs
Het rapport biedt handvatten voor vormgeving burgerschapsonderwijs. Een beschrijving van een aantal inzichten uit gedane onderzoeken naar burgerschap van kinderen en jongeren en het effecten van onderwijs op burgerschap.
Het rapport combineert kennis uit de wetenschappelijke literatuur met voorbeelden uit de praktijk van het burgerschapsonderwijs op Nederlandse scholen voor basis- en voortgezet onderwijs.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Verbinding met wat er in Nederland speelt, staat voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden