Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 01 | februari 2017
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op TwitterLinkedIn en Facebook


Nieuws
Bijeenkomsten Concept raamwerk loopbaanprofessionals - Onderwijsaandacht LOB
Euroguidance Nederland gaat de komende weken in gesprek met professionals uit de onderwijspraktijk (vo, mbo, hbo) en arbeidsmarkt, opleiders, beleidsmakers, stakeholders en jongerenorganisaties over:
 
Concept raamwerk loopbaanprofessionals
Euroguidance ontwikkelt, in opdracht van OCW, een concept raamwerk voor loopbaanprofessionals waarin taken en deskundigheid van loopbaanprofessionals beschreven worden. In drie bijeenkomsten wordt in verschillende samenstellingen de inhoud en het benutten van het raamwerk besproken.
 
Onderwijsaandacht LOB
Met verschillende opleiders van loopbaanprofessionals wordt gekeken naar de huidige en gewenste onderwijsaandacht op het gebied van LOB.
 
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via de website en nieuwsbrief. Deelname aan deze bijeenkomsten is op uitnodiging.
 
NIEUW: Euroguidance - Nederlands Loopbaankennispunt EU
Euroguidance Nederland was al eerder actief op Linkedin met twee besloten groepen (nationaal en Europees). Begin dit jaar is op LinkedIIn een showcasepagina ingericht.

Wilt u op de hoogte blijven van internationale activiteiten en (beleids)ontwikkelingen op het terrein van loopbaanbegeleiding in het perspectief van een leven lang leren volg ons dan op dit laagdrempelige platform.
  Lees meer
Guidance-projecten
Klik hier voor de Guidance-projectendatabase.
Project Erasmus+: Guidance and Orientation for Adult Learners

Het project Erasmus+ (Key Action 3 Beleidshervorming) richt zich op betere participatie van laaggeschoolden in de volwasseneneducatie en slagingskansen door begeleiding. In oktober 2016 is het tussentijdse evaluatierapport van Nederland gepubliceerd. Beleidsexperimenten zijn in kaart gebracht die in het kader van GOAL zijn opgezet. Deze zijn gericht op het ontwikkelen van onafhankelijke leerloopbaanbegeleiding voor laaggeschoolde volwassenen.

De tussentijdse evaluatie belicht de voorlopige resultaten en geeft een aantal tendensen aan die verder onderzocht zullen worden in de eindevaluatie in het voorjaar van 2017.

 Lees meer
Evenementen
Webinar: Loopbaanoriëntatie en –begeleiding: voorbij de onderwijshype | 14 maart 2017
Tijdens het webinar bespreken de onderzoekers Sanne Elfering (KBA Nijmegen) en dr. Pieter Baay (ecbo) hoe LOB een plek heeft verworven in beleid, onderzoek en praktijk.
 Lees meer
Conferentie 'anders doen denken' in het onderwijs | 21 juni 2017
De arbeidsmarkt verandert. Jongeren moeten leren omgaan met onzekerheid in hun loopbaan. Het ministerie van OCW stelt nieuwe eisen aan het onderwijs. Kortom: het onderwijs heeft een nieuwe opdracht. Tijdens de conferentie gaan vernieuwers in het onderwijs met de deelnemers in gesprek over anders denken in het onderwijs.
 Lees meer
Conferentie Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling | 14 november 2017
Deze conferentie verkent op een praktische en theoretische manier hoe reflectiviteit met creativiteit verbonden kan worden. Tijdens lezingen en workshops zullen professionals uit zowel praktijk als wetenschap ingaan op wat er al bekend is over hoe een in- en externe dialoog duurzaam verbindt en zo ‘wereldburgerschap’ mogelijk maakt.
 Lees meer
Onderzoek
BeQU kwaliteitsstandaard en competentieprofiel voor loopbaanbegeleiding
Experts, afkomstig vanuit verschillende loopbaanvelden en stakeholders en beleidsmakers hebben de afgelopen vijf jaar gezamenlijk gewerkt aan kwaliteitsontwikkeling in loopbaanbegeleiding. Dit heeft geresulteerd tot 19 kwaliteitsstandaarden en een competentieprofiel voor loopbaanprofessionals.    
 Lees meer
Een leven lang leren voor een blijvend toegevoegde waarde op de arbeidsmarkt
‘Mensen moeten een leven lang leren om ervoor te zorgen dat ze nu én in de toekomst van waarde zijn op de arbeidsmarkt’, bepleitte Prof. Dr. Nick van Dam tijdens zijn oratie Learn Or Lose op 25 november 2016. De ontwikkeling van medewerkers moet meer gericht zijn op het functioneren van de toekomst, waarbij digitale vaardigheden niet meer kunnen ontbreken. Bedrijven moeten meer investeren in arbeid om er zo voor te zorgen dat innovaties mogelijk blijven. Ook een actieve rol van de overheid is hierin weggelegd. Lees meer in het oratierapport Learn or Lose.
 Lees meer
Mid-term evaluatie Europees programma Erasmus+
2016 en 2017 staan in het teken van de mid-term evaluatie. De Europese Commissie voert een externe evaluatie uit waarin ook de voorlopers van Erasmus+ LLP en Erasmus Mundus worden meegenomen. De lidstaten voeren een eigen evaluatie uit over de impact van Erasmus+.


In Nederland zijn dit de ministeries OCW en VWS. Ook het Europees Parlement blikt met haar rapport terug naar de implementatie van het programma en komt met aanbevelingen.
 Lees meer
Vaardigheden voor de toekomst - onderzoeksagenda
In de dialoog rondom Onderwijs2032 en de ontwikkeling van het curriculum is meer kennis over het aanleren van vaardigheden nodig. Daarnaast vraagt een veranderende arbeidsmarkt als gevolg van technologische ontwikkelingen om meer en een andere set aan vaardigheden.

Het ministerie van OCW beschouwt deze publicatie vooral ook als een publieke onderzoeksagenda die inspi­ratie biedt aan onderzoekers, instellingen en opdrachtgevers van onderzoek om meer kennis en inzicht over vaardigheden te krijgen.
 Lees meer
Analyserapport rol arbeidsmarktinformatie in loopbaanbegeleiding
Het is van belang dat men weet welke opleidingsmogelijkheden er zijn bij het kiezen van een bepaald beroep; dat men inzicht heeft in mogelijkheden op de arbeidsmarkt en loopbaankeuzes. In twaalf EU-landen is hierop onderzoek gedaan en is een analyserapport uitgebracht. In Nederland heeft de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) het onderzoek uitgevoerd. Zij spraken onder meer met het UWV, ROC Midden Nederland, het ministerie van OCW en Euroguidance Nederland.   
 Lees meer
Changing places: Mid-career review and internal mobility
Door de vergrijzende beroepsbevolking moet iedereen langer doorwerken. Maar is dat wel mogelijk voor de zware beroepen? De uitdaging is om deze mensen langer aan het werk te houden zonder negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn. Deze thematiek staat centraal in het onderzoeksrapport van Eurofound. 
 Lees meer
Onderzoeksrapport: Intensivering loopbaanbegeleiding werpt vruchten af 
In het hoger onderwijs zijn studenten die van studie switchen of uitvallen een hardnekkig probleem. Onderzoek suggereert dat de aanschaf van een lesmethode voor loopbaanbegeleiding niet tot daling van de kans op switch en uitval leidt, maar intensief gebruik van de methode wel. Het onderzoeksrapport is uitgebracht door Marc van der Steeg en Peter van den Heuvel, ministerie van OCW.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren. In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden