Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 03 | december 2016
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter of wordt lid van de Europese of de nationale Linkedgroep van professionals in loopbaanbegeleiding.
 
Bijeenkomst Professionalisering loopbaanbegeleiders | 29 november 2016
   


Welke deskundigheid hebben loopbaanbegeleiders in onderwijs en arbeidsmarkt nodig? Én sluit het huidige opleidingsaanbod hierbij aan?
 LOB is een cruciaal element in het onderwijs en verdient meer professionaliteit en kwaliteit. Euroguidance Nederland heeft in opdracht van het ministerie van OCW het opleidingsaanbod in Nederland verkend en een conceptraamwerk voor loopbaanprofessionals opgesteld. Op 29 november jl. heeft Euroguidance Nederland, in samenwerking met OCW, een bijeenkomst belegd om het opleidingsaanbod en het concept raamwerk LOB NL te bespreken.
  
Partijen uit onderwijs en arbeidsmarkt (onderwijsraden, opleiders en UWV) waren hierbij aanwezig, een enthousiaste groep met een rijke respons op de gestelde vragen. Er is naar een Europees raamwerk gekeken (NICE-document) en twee raamwerken uit andere Europese landen: Ierland en Noorwegen. De aanwezigen gebruiken deze graag ter inspiratie maar willen ook waken voor afvinklijsten.
 
De deelnemers reageerden over het algemeen positief op het conceptraamwerk LOB NL omdat het is gebaseerd op de indeling van de bekende LOB-scan, omdat het zal bijdragen aan een hogere waardering en een goede basis voor een professionaliseringsslag kan vormen. De meningen liepen uiteen wat betreft de gewenste status van een definitief document. Er zijn veel aanvullende ideeën aangedragen, die we graag meenemen in het vervolg.

Euroguidance Nederland zal in samenspraak met de partijen uit het onderwijsveld en de arbeidsmarktgerelateerde partijen het conceptraamwerk LOB NL verder uitwerken, stappen richting verspreiding ondernemen en het goede gesprek blijven voeren tussen opleiders en het veld over opleidingsaanbod en wensen.
 Lees meer
Artikel: ict in de loopbaandienstverlening
 De toegevoegde waarde van Europese ontwikkelingen voor Nederland.
  

 
 
 
 

Het artikel is een verkenning die is uitgevoerd door Euroguidance Nederland over de ervaringen met ict en loopbaandienstverlening in andere Europese landen en wat dit voor Nederland van toegevoegde waarde kan zijn. De focus ligt op het ontwikkelen van instrumenten en tools, en hoe deze in loopbaanbeleid tot stand zijn gekomen.
 Lees meer
Projectendatabase Guidance-projecten
   
Een database met Europese projecten over loopbaanbegeleiding. De projecten zijn als best practices bestempeld en zijn voorgedragen door de Europese Euroguidance centra.
  

De focus ligt op projecten Erasmus+, veelal strategische partnerschappen (Key Action 2) maar ook beleidshervormingsprojecten (Key Action 3) zijn opgenomen.Tevens zijn ook projecten, die gefinancierd zijn via andere initiatieven, zoals Nordplus, Horizon en ESF, opgenomen in deze projectendatabase.

Met een regelmatige update wordt u geïnformeerd over de nationale en Europese ontwikkelingen die via deze projecten worden gerealiseerd. De projecten zijn te selecteren via de thema's waarop de website is gebaseerd, middels de categorie (doelgroepen) en jaar (start van het project). 

Deze projectendatabase is onlangs aan de website van Euroguidance Nederland toegevoegd. 
 Lees meer
Activiteiten Euroguidance Nederland 2017
 Wat gaan we doen in 2017?
   
   
   
   
  
Euroguidance Nederland wil uiteraard voortbouwen op wat er in 2016 in kaart is gebracht en besproken en daarbij de verbinding leggen tussen Europese ontwikkelingen en wat er in Nederland nodig is. De aandacht zal uitgaan naar het versterken van opleiding en professionalisering van loopbaanbegeleiders voor initieel en post-initieel onderwijs, zoals ook benoemd in de laatste kamerbrief.

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 29 november jl. gaan we doorpraten met ADEF en LOO’s over professionalisering LOB, in lijn met het doorontwikkelen en aanscherpen van het conceptraamwerk. Dit gaan we doen in samenwerking met de landelijke stakeholders – onderwijsraden, arbeidsmarkt en lerarenopleiders.

Verder wil Euroguidance Nederland graag een bijdrage leveren aan een goede samenwerking tussen OCW, SZW en leerwerkloketten (LWL) om het thema loopbaandienstverlening in onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Ook daar gaan we stakeholders binnen het onderwijs in de regio’s en loopbaanprofessionals bij betrekken. Voor alle drie de aandachtsgebieden zal de verbinding worden gezocht naar de ontwikkelingen op EU-niveau, zoals de New Skills Agenda for Europe. Het Europese Euroguidance netwerk ondersteunt elkaar daarin.
  
Loopbaanvaardigheden als kerncompetentie
 

   
Kennis, vaardigheden en attitudes die bijdragen tot persoonlijke ontplooiing, maar kansen op de arbeidsmarkt en participatie in de samenleving.
Als onderdeel van de Skills Agenda wil de Europese Commissie de bestaande aanbevelingen voor kerncompetenties voor een leven lang leren herzien. De herziening is nodig om beter aan te sluiten bij vaardigheden die nodig zijn om te werken en leven in de 21e eeuw. Raimo Vuorinen, coördinator van het voormalige ELGPN netwerk (2007-2015), heeft daartoe een achtergrondnotitie geschreven. Hierin wordt het belang van loopbaanvaardigheden beschreven evenals informatie over hoe het ELGPN deze loopbaanvaardigheden reeds op de kaart heeft gezet.  
 Lees meer
Seminar 'Supporting and Developing Talents' | 27 oktober 2016 Bratislava (SK)
 

 
 
Aandacht voor talentontwikkeling is één van de speerpunten van het Slowaakse EU-voorzitterschap. Het seminar “Supporting and Developing Talents” sloot hierbij aan.
Ruim 60 deelnemers, afkomstig van Euroguidance centra, loopbaanbegeleiders en -experts, uit Europa namen deel aan het peer learning seminar. Naast workshops en presentaties vonden ook interessante keynote lectures plaats, onder meer gericht op onderzoek en good practices.
 Lees meer
Onderzoek branding Europese instrumenten en diensten voor vaardigheden en kwalificaties
 Uitnodiging voor een korte enquête. 
 

Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het nieuwe Europass-besluit en richt zich op de naamgeving van de Europese instrumenten en diensten, zoals onder meer Europass, EURES, EU Youth Portal en EU Skills Panorama. Resultaten zullen als input worden gebruikt voor de besluitvorming omtrent naamgeving en promotionele activiteiten. 
 Lees meer
Nederlandse en Europese publicaties en instrumenten


 
  
Interessante nationale en Europese publicaties en instrumenten over loopbaanbegeleiding en -ontwikkeling of daaraan gerelateerde thema's.

 

Mobility Scorebord

Een tool voor het monitoren van beleidsontwikkelingen internationale leermobiliteit in IVET.

ROA: Studiekeuze en arbeidsmarkt
Dit rapport biedt een overzicht van de literatuur die ingaat op de rol die arbeidsmarktinformatie speelt in de studiekeuze van jongeren.  
 
European Competence Standards for the academic training of career practitioners
Een handboek over Europese competentiestandaarden, ontwikkeld in de periode 2012-2015, door het Netwerk voor Innovatie in Loopbaanbegeleiding en Counseling in Europa (NICE).

Intercultural competence in education
Rapportage van het onderzoek naar het concept van interculturele competenties, specifiek gericht op het onderwijs. Door globalisering worden deze competenties steeds belangrijker. 
 
Magazine Skillset and Match
Magazine Over nieuwe vaardigheden voor de individu op de arbeidsmarkt en hoe deze de groei en concurrentievermogen kunnen stimuleren en versterken.

 Lees meer
Europese evenementen

International Partners’ Conference | 12 January 2017, Londen (UK)
Intercultural Education: Global Citizenship in Changing World Scenarios

19th International Conference on Education in a Multicultural Society and Enhancing Learning | 19 januari 2017, Londen (UK)
To share and discuss the most recent innovations, trends, and concerns as well as practical challenges encountered and solutions adopted in the fields of Education in a Multicultural Society and Enhancing Learning.

International conference: Intercultural Communicative Competence, A Competitive Advantage for Global Employability | 23 juni 2017 Praag (CZ)
ICCAGE conference will contribute to the on-going debate on intercultural language/ communicative skills, and various innovative teaching and training approaches to ICC including global mobility, intercultural mediation and telecollaboration, and in and out-of classroom methodologies.
 Lees meer
Team Euroguidance Nederland stelt zich voor
 Van links naar rechts (staand) Natasja Buitenhuis, Marieke Baijens, Franka van de Wijdeven, Peter van Deursen, Irma Romme; (zittend) Carolien Hoefsmit, Eva-Maria Ternité.

Marieke Baijens is projectleider. Samen met de projectmedewerkers Irma Romme, Eva-Maria Ternité en Peter van Deursen ondersteunen en versterken zij met activiteiten de loopbaandienstverlening in Nederland en Europa. Carolien Hoefsmit is verantwoordelijk voor de financiën, Natasja Buitenhuis is projectondersteuner en Franka van de Wijdeven is verantwoordelijk voor de communicatie.
  
Euroguidance Nederland wenst u gezellige kerstdagen en mooie bewegingen in 2017!

  
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden