Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance

Nieuwsbrief # 02 | juli 2016
Terugblik conferentie

               

6th European conference on lifelong guidance policy
13-14 June 2016 | Haarlem | the Netherlands

regional & cross sectoral cooperation on lifelong guidance 
  


Het ministerie van OCW organiseerde samen met Euroguidance Nederland op 13 en 14 juni 2016 de 6th European conference on lifelong guidance policy. Ruim 80 deelnemers uit 27 Europese lidstaten waren aanwezig om tijdens deze conferentie kennis te delen, nieuwe inzichten op te doen om daarmee het nationale en Europese beleid op het gebied van loopbaandienstverlening verder te versterken.
  
Achtergrond
De conferentie kende als overstijgend thema cross-sectorale regionale samenwerking bij loopbaandienstverlening. Ontwikkelingen die hieraan gerelateerd zijn, zijn een veranderende arbeidsmarkt, de aanpak van jeugdwerkloosheid en een veranderende vraag naar (21e eeuwse) vaardigheden. Deze ontwikkelingen vragen in toenemende mate om lokale en regionale samenwerking tussen diverse partijen, zoals onderwijs, bedrijfsleven, arbeidsvoorziening en sociale dienstverlening.

Bij uitstek vindt cross-sectorale samenwerking in loopbaandienstverlening in de regio plaats. Dit is zowel in Nederland als elders in Europa van belang. Het samenwerken van verschillende sectoren is daarbij essentieel: “Koppelingen tussen sectoren zijn onmisbaar voor efficiënte, coherente begeleidingsdiensten.” (Resource Kit ELGPN, blz. 60).

1. Loopbaanbeleid en regionale cross-sectorale samenwerking
Hoe geven de verschillende Europese landen gestalte aan samenwerking bij loopbaandienstverlening, en welk beleid voeren de landen daarop? Is er sprake van nationale aansturing van regionale initiatieven? Welke partijen zijn betrokken bij beleid en uitvoering, en hoe zorgen de landen voor duurzaam karakter van de samenwerkingsverbanden?

Tijdens de conferentie werden deze vragen en de antwoorden hier op veelvuldig belicht.

2. Loopbaanbeleid en jeugdwerkloosheid
Op welke manier kan beleid op loopbaandienstverlening bijdragen aan het verminderen van jeugdwerkloosheid en voortijdig schoolverlaten? Welke voorbeelden zijn er waarbij de Youth Guarantee een rol speelt bij het opzetten van samenwerking bij loopbaandienstverlening?

Beleid op loopbaandienstverlening is een essentiële schakel in de aanpak van jeugdwerkloosheid, zo blijkt uit de bijdragen van verschillende sprekers op de conferentie.


3. Loopbaanbeleid in breed perspectief
Loopbaandienstverlening is betekenisvol in vele contexten. Onderzoek naar effectief beleid en effectieve interventies had dan ook de interesse van de deelnemers aan de conferentie.

Onderzoek naar de impact van loopbaandienstverlening en de rol van arbeidsmarktinformatie werden tijdens de conferentie uitgelicht. Daarnaast speelt loopbaandienstverlening een rol in de recent vastgestelde, Europese Skills Agenda.


Conclusies geformuleerd vanuit de conferentie 
De belangrijkste uitkomsten van de conferentie zijn bij elkaar gebracht in een verslag met daarin aanknopingspunten voor verdere versterking van beleid op loopbaandienstverlening, zowel te benutten op nationaal niveau voor de verschillende Europese lidstaten als ook op Europees niveau. Dagvoorzitter Deirdre Hughes en het team van Euroguidance Nederland stelden het verslag samen, daarbij gebruikmakend van input van de deelnemers. Speciale aandacht ging uit naar de volgende thema’s:
  • versterking van regionale en nationale samenwerking bij loopbaanbegeleiding;
  • de relatie tussen loopbaandienstverlening en de Skills Agenda.

Skills Agenda: “make sure that people develop the skills necessary for the jobs
of today and tomorrow.”


Met de Skills Agenda worden Europese lidstaten en belanghebbenden opgeroepen de kwaliteit van vaardigheden te versterken en deze beter te laten aansluiten op de behoeften op de arbeidsmarkt. De aanpak van drie urgente uitdagingen staan hierbij centraal:
  1. het gebrek aan vaardigheden die aansluiten bij de behoeften van de arbeidsmarkt;
  2. het gebrek aan transparantie rond vaardigheden en kwalificaties;
  3. de complexiteit om de behoefte aan vaardigheden op de arbeidsmarkt te voorspellen en er tijdig op te anticiperen.
 
Poll

Loopbaandienstverlening
zou op expliciete wijze in de Skills Agenda genoemd moeten worden,
in plaats van enkel impliciet deel uit te maken van de genoemde maatregelen. 

Wij zijn zeer benieuwd naar uw mening. 
Doe mee aan de Poll en breng hier uw stem uit.


Tien maatregelen ter versterking van vaardigheden in Europa - uit de Skills Agenda

Verbetering van de kwaliteit en relevantie van het ontwikkelen van vaardigheden:

1. Invoering van een Skills Guarantee: voor versterking van de basisvaardigheden, denk hierbij aan: lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden.
2. Herziening van de sleutelcompetenties voor een leven lang leren, met bijzondere aandacht voor het bevorderen van de mentaliteit en de vaardigheden om te ondernemen en te innoveren: om meer mensen te helpen om vaardigheden te verwerven die onontbeerlijk zijn om in de 21e eeuw te werken en te leven.
3. Ondersteuning van het beroepsonderwijs door meer mogelijkheden te creëren voor werkplekleren binnen het beroepsonderwijs en daarbij de goede arbeidsmarktresultaten ervan beter onder de aandacht te brengen. Ook de mogelijke herziening van het Europees referentiekader voor kwaliteitsborging in beroepsonderwijs en -opleiding (EQAVET) en het Europees systeem voor overdracht van leerresultaten voor beroepsonderwijs en -opleiding (ECVET) zijn hier onderdeel van.
4. Samenstellen van een coalitie met als taak dat individuele burgers en de beroepsbevolking in Europa over de nodige digitale vaardigheden beschikken: voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt.

Vaardigheden en kwalificaties beter zichtbaar en vergelijkbaar maken:

5. Het verbeteren van de transparantie en vergelijkbaarheid van kwalificaties: herziening van het Europees kwalificatiekader (EQF): voor het beter begrijpen van kwalificaties en het beter kunnen inzetten van alle vaardigheden die op de Europese arbeidsmarkt beschikbaar zijn.
6. Het snel inzichtelijk maken van vaardigheden en kwalificaties van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten: om vaardigheden en kwalificaties in een vroeg stadium in kaart te brengen en te profileren, wordt een instrument ontwikkeld om een vaardigheidsprofiel mee op te stellen.

Voortgang ten behoeve van het verzamelen en analyseren van informatie over vaardigheden, documentatie en geïnformeerde loopbaankeuzes:
 

7. Betere keuzes mogelijk maken op het gebied van loopbaan en opleiding door betere informatie en analyse met herziening van het Europass-kader.
8. Betere keuzes mogelijk maken door betere informatie en analyse: voor verdere analyse en uitwisseling van goede voorbeelden voor de aanpak van kennisvlucht.
9. De kwaliteit van het verzamelen en analyseren van informatie over vaardigheden in economische sectoren verbeteren door de lancering van een "blauwdruk voor sectorale samenwerking op het gebied van vaardigheden": voor een beter gebruik van informatie op het gebied van vaardigheden en het verhelpen van tekorten aan vaardigheden in specifieke economische sectoren.
10. Een initiatief voor het volgen van afgestudeerden: voor het verkrijgen van betere informatie over manieren waarop afgestudeerden zich ontwikkelen op de arbeidsmarkt.
Conferentiemateriaal
Voor een overzicht van alle presentaties, achtergrondinformatie, programmabrochure en landeninformatie rondom loopbaanbegeleiding die zowel vanuit de organisatie als door de deelnemers zijn ingebracht, verwijzen wij u naar de webpagina van de conferentie.


             Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden