Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 01 | april 2016
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook
  
Relevante informatie is gerangschikt op thema:
Loopbaanbegeleiding in het onderwijs
 
Lifelong guidance
 
Kwaliteit / professionalisering
Onderwijs - arbeidsmarkt
 
Kwetsbare doelgroepen
 
Uitval
 

Loopbaanbegeleiding in het onderwijs

NIEUWS |
Lancering Europees centrum voor evidence-based mentoring
Tijdens de European Mentoring Summit, die plaatsvond op 17 maart 2016, werd het Europees centrum officieel gelanceerd. Het is een netwerkorganisatie van mentorprogramma’s uit verschillende EU-landen die zorgt voor verbinding en uitwisseling van deskundigheid in relatie tot mentorprogramma’s. Het nieuw opgerichte centrum zal onderzoek doen, kennis genereren en toegepast onderzoek naar het effect van mentoring delen.
 Lees meer
PUBLICATIE |
Ontwerpen en implementeren van beleid voor loopbaanmanagementvaardigheden
Deze publicatie is onderdeel van een toolkit die het Europese beleidsnetwerk ELGPN eind 2015 heeft opgeleverd en is gericht op loopbaanmanagementvaardigheden. Burgers moeten loopbaanmanagementvaardigheden leren zodat ze beter in staat zijn om uitdagingen in hun leven aan te gaan zoals bij veranderingen in hun loopbaan en baanonzekerheid. Lifelong guidance en de ontwikkeling van loopbaanmanagementvaardigheden zijn sterk gerelateerd aan het huidige nationale en Europese beleid om de doelstellingen van Europa 2020 te bereiken.
 Lees meer
PUBLICATIE |
Preparing for success 2015-2020 -
a strategy for careers education and guidance
Deze publicatie is uitgebracht door de ministeries van Onderwijs en Werkgelegenheid van het Verenigd Koninkrijk. De strategie is bepalend voor de toekomst van loopbaanbegeleiding en loopbaangericht onderwijs voor de komende vijf jaar en beschrijft de visie, doelen, commitment vanuit de politiek en de belangrijkste activiteiten om doelen te behalen. De beschreven strategie is gebaseerd op beleidstoezeggingen zoals accountability, kwaliteitsborging, werkervaring en arbeidsmarktinformatie.
 Lees meer

Lifelong guidance
EVENEMENT |
6th European conference on lifelong guidance policy | 13-14 juni 2016
Euroguidance Nederland organiseert deze conferentie in samenwerking met het ministerie van OCW. De conferentie kent als overstijgend thema: regionale, cross-sectorale samenwerking bij loopbaandienstverlening. Ontwikkelingen die hierop aansluiten zijn een veranderende arbeidsmarkt, de aanpak van jeugdwerkloosheid en een veranderende vraag naar (21e eeuwse) vaardigheden. Deelname is alleen mogelijk op uitnodiging.  
 Lees meer

PUBLICATIE |
Euroguidance Networks's Highlights of the year 2015

Een publicatie met best practices van de Europese Euroguidance centra. De geselecteerde best practices illustreren een rijk spectrum aan activiteiten die in meer dan 30 EU-landen plaatsvinden ter bevordering van internationale mobiliteit en lifelong guidance. De bijdrage van Euroguidance Nederland is het Engelstalige webmagazine 'Professionalism of career guidance in VET'.
 Lees meer
PUBLICATIE |
Versterking van kwaliteitsborging en Evidence Base voor lifelong guidance
Het doel van deze publicatie is het aanwakkeren van de discussie over en activiteiten ter verbetering van loopbaanbeleid en -praktijk. De nadruk ligt op het versterken van de kwaliteitsborging en evidence based beleidssysteemontwikkeling. De publicatie is een uitgave van ELGPN en onderdeel van een toolkit die het Europese beleidsnetwerk ELGPN eind 2015 heeft opgeleverd.
 Lees meer
PUBLICATIE |
Lifelong guidance in Estland
Onderwerpen die in deze publicatie aan bod komen, zijn: een strategische visie met het oog op de snel veranderende wereld, de consequenties voor benodigde vaardigheden en een beschrijving van lifelong begeleidingsstructuur, in zowel de onderwijs- als de arbeidsmarktsector.
 Lees meer

Kwaliteit / professionalisering

ONDERZOEK |
Verkenning opleidingen voor loopbaanprofessionals
Euroguidance Nederland heeft met deze verkenning getracht de opleidingen met een loopbaancomponent op hbo- en wo-niveau in beeld te brengen. Daarbij is ook beschreven op welke manier de loopbaanprofessionals worden toegerust om rollen en taken rondom loopbaanbegeleiding uit te voeren.
 Lees meer
ONDERZOEK |
Behoeftenonderzoek raamwerk voor loopbaanprofessionals
Onderzoek naar mogelijkheden en draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van een raamwerk voor loopbaanprofessionals. In de afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor loopbaanbeleid en het professionaliseren van loopbaanbegeleiders binnen scholen en door de overheid bekostigde arbeidsmarkttoeleiders. Dit was een van de aanleidingen voor het ministerie van OCW en Euroguidance Nederland voor het verkennen van mogelijkheden en draagvlak voor een raamwerk voor loopbaanprofessionals. 
 Lees meer

VERSLAG |
Workshop: Hoe geef ik een impuls aan professioneel LOB binnen mijn instelling? |
2 februari 2016

Tijdens deze interactieve themamiddag in het Innovatiehuis in 's-Hertogenbosch stond het geven van een impuls aan professioneel LOB in de eigen mbo-instelling centraal. Er werd kennis gemaakt met de methodiek van portretten LOB en met de succesfactoren van de in beeld gebrachte mbo-instellingen. De deelnemers gingen zelf aan de slag met de ontwikkelde instrumenten, door deze actief uit te proberen.
 Lees meer
PUBLICATIE |
Programme Recognition Framework: Guidance Counselling
Dit raamwerk is samengesteld door het Ierse ministerie van Education & Skills en bevat criteria en richtlijnen voor opleidingen gericht op loopbaanbegeleiders werkzaam in het onderwijs, werkend met jongeren en volwassenen. Het is bedoeld om opleidingen te helpen met het ontwerpen van curricula waarmee de kerncompetenties ontwikkeld worden die nodig zijn om als loopbaanprofessional in het onderwijs te werken.
 Lees meer

Onderwijs - arbeidsmarkt

EVENEMENT |
Conferentie: Lifelong Guidance at the Workplace | 3 juni 2016
De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn turbulent en ingrijpend. Het belang van een goede aansluiting van onderwijs op de veranderende arbeidsmarkt neemt toe. Persoonlijke (loopbaan-)begeleiding (guidance) speelt daarbij een toenemend belangrijke rol. Het doel van deze Europese conferentie is (internationale) kennisuitwisseling en -ontwikkeling te versterken en vooral ‘te leren van elkaar’.
 Lees meer
NIEUWS |
Analyses aansluiting mbo-arbeidsmarkt
De positie van mbo-schoolverlaters op de arbeidsmarkt wordt geanalyseerd via de registergegevens en enquêtes van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). In de analyses op onderwijsincijfers.nl wordt een beeld geschetst van de arbeidsmarktpositie van schoolverlaters vanuit het mbo. Weergegeven is of de schoolverlaters werken, dan wel een uitkering ontvangen, direct na schoolverlaten en een jaar na schoolverlaten.
 Lees meer

VERSLAG |
Individuele loopbaanbegeleiding en betere samenwerking kan uitval terugdringen - CINOP Lentesessie 2016 | 24 maart 2016

Onderwijs in goede banen, beter door de keten! was het credo van de jaarlijkse CINOP Lentesessie 2016. Vijftig bestuurders van vo, mbo en hbo gingen met elkaar in gesprek over actuele vraagstukken in de keten vo-mbo-hbo en de route naar de arbeidsmarkt. Ze kwamen tot aanbevelingen en conclusies over onder meer de rol van loopbaanbegeleiding.
 Lees meer
VERSLAG |
Conferentie 'Skills for a lifetime, towards a futureproof VET' | 16-17 februari 2016
De basis voor een goede start op de arbeidsmarkt, die tevens kan inspelen op de opleidingsbehoeften die later in de loopbaan kunnen ontstaan, stond centraal tijdens deze conferentie die in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap werd georganiseerd. Onlosmakelijk verbonden items hierbij zijn excellent beroepsonderwijs, een leven lang leren en internationalisering van het beroepsonderwijs.
 Lees meer
VIDEO |
Benutten van talenten door mbo-studenten: meer kansen op de arbeidsmarkt
Mbo-studenten excelleren in onze samenleving met hun beroepskwaliteiten. Deze video over excellentie in het mbo en de kansen voor studenten en arbeidsmarkt, is gerealiseerd door MBO15 in het kader van het Nederlands voorzitterschap van de EU in 2016. In de compilatie zijn onder meer studenten en professionals aan het woord van CIBAP, SintLucas, Mediacollege Amsterdam en HMC mbo vakschool. 
 Lees meer

PUBLICATIE | 
The Youth Guarantee Initiative & Lifelong Guidance

In deze uitgave van het beleidsnetwerk ELGPN staan goede praktijkvoorbeelden over hoe de Europese overheden lifelong guidance aanpakken en dit beleid integreren met dat wat het Youth Guarantee Initiative aan eisen stelt. Het Youth Guarantee Initiative is een Europese aanpak die inzet op het voorkomen van werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar.
 Lees meer

Kwetsbare doelgroepen

EVENEMENT |
Changes, Challenges and Advantages of Cross-Border Labour Mobility Within the EU | 18 May 2016
Grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en migratie in de Europese regio biedt nieuwe mogelijkheden in een tijd van demografische verandering en globalisering. Echter nationale voorschriften en regelgeving kunnen hierbij in de weg staan. Uitdagingen om deze barrières te overbruggen staan in deze conferentie centraal.
 Lees meer

Uitval

NIEUWS |
Voorlopige vsv-resultaten schooljaar 2014-2015

Minister Bussemaker van OCW is positief over het behalen van de doelstelling voor terugdringing van voortijdig schoolverlaters van maximaal 25.000 in het schooljaar 2014/2015.
2.451 jongeren tussen 12 en 23 jaar verlieten zonder startkwalificatie het onderwijs. Bussemaker stelt in haar brief aan de Tweede Kamer voor 2021 een nieuw doel dat met goede samenwerking tussen scholen en gemeenten realiseerbaar moet zijn.

 Lees meer
NIEUWS |
Succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten krijgt krachtig vervolg
In de brief aan de Tweede Kamer beschrijft Bussemaker haar plan voor de vervolgaanpak voor terugdringing voortijdig schoolverlaters. Gemeenten en scholen bepalen samen welke maatregelen nodig zijn. Dit doen zij op basis van een regionale analyse die inzicht geeft in de omvang van de doelgroepen en regionale problematiek.
 Lees meer
NIEUWS |
Aanval op schooluitval - projectendatabase
Deze projectenbank bevat verschillende voorbeeldprojecten. De projecten zijn vindbaar op thema, RMC-regio, datum of op trefwoord. Met behulp van een landkaart kan men navigeren om projecten te vinden die in die regio actief zijn.
 Lees meer
VIDEO |
Ouderbetrokkenheid in het mbo
In deze video zijn ouders aan het woord van (toekomstige) mbo-studenten. Zij vertellen over het belang om betrokken te zijn en te blijven bij de studie van hun kind in het mbo. De film is mogelijk gemaakt door Parents Matter en medegefinancierd door de Europese Commissie en de Gemeente Utrecht.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen gebeurt op actieve wijze door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop, naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden