Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 04 | december 2015
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook
  
Relevante informatie is gerangschikt op thema:
Loopbaanbegeleiding in het onderwijs
 
Mobiliteit
 
Kwaliteit / professionalisering
Onderwijs - arbeidsmarkt
 
Kwetsbare doelgroepen
 
Uitval
 
Euroguidance Nederland wenst u
prettige feestdagen en een gezond en succesvol 2016 toe!

Loopbaanbegeleiding in het onderwijs

Vooraankondiging: 6th European conference on Lifelong Guidance | juni 2016 (NL)
Agenda
Euroguidance Nederland zal in juni 2016 een Europese conferentie organiseren over beleid van loopbaandienstverlening. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, het potentieel van ICT in loopbaandienstverlening, regionale samenwerking en het bestrijden van jeugdwerkloosheid zijn een van de thema's die tijdens de conferentie centraal staan. Bij de invulling van het programma zijn zowel het Ministerie van OCW als het Ministerie van SZW betrokken.
 Lees meer
Pre announcement: International seminar 'suppporting and developing talents' | november 2016 Bratislava (SK)
Agenda
Het belangrijkste doel van het seminar is uitwisseling van best practices op het gebied van loopbaanbegeleiding en advisering over ondersteuning en ontwikkeling van talent en menselijk potentieel. De datum waarop het seminar plaatsvindt wordt later bekendgemaakt.
 Lees meer
The Evidence Base on Lifelong Guidance
Publicatie / Beleid
Een schematische weergave van de belangrijkste bevindingen en gids voor effectief beleid en praktijk in het kader van loopbaanbegeleiding. (Vertaling ELGPN brochure The Evidence Base on Lifelong Guidance, a guide to key findings for effective policy and practice | brief summary - tools no. 3.)
 Lees meer
De wetenschappelijke onderbouwing van levenslange begeleiding
Publicatie / Beleid
In deze gids is de schematische weergave verder uiteengezet met belangrijke onderzoeksresultaten voor effectieve beleidsmaatregelen en praktijken. Het geeft inzicht waarom levenslange begeleiding van belang is voor effectieve beleidsvorming. Op basis van deze wetenschappelijke onderbouwing kan niet alleen de ontwikkeling van effectieve beleidsmaatregelen ondersteund worden, maar kan ook een geslaagde praktische ten uitvoerlegging worden gewaarborgd. In deze uitgebreide samenvatting wordt voor beleidsmakers een overzicht gegeven van dat empirisch materiaal. Meer informatie, inclusief verwijzingen naar de relevante literatuur, is te vinden in de volledige versie van deze gids. (Vertaling ELGPN brochure The Evidence Base on Lifelong Guidance, a guide to key findings for effective policy and practice | extended symmary - tools no. 3.)
 Lees meer
Richtsnoeren voor de ontwikkeling van beleidslijnen en systemen voor levenslange begeleiding
Publicatie / Beleid
Een referentiekader voor de EU en voor de Commissie om de kwaliteit en loopbaanleerervaringen van alle EU-burgers te helpen verbeteren. Doelgroep is beleidsmakers op het terrein van onderwijs, opleiding, werkgelegenheid en sociale inclusie, sociale partners, aanbieders van levenslange begeleiding en de EU-burgers zelf. Het referentiekader biedt de Europese instellingen de mogelijkheid om de samenwerking en coördinatie van het beleid tussen de lidstaten en met buurlanden te versterken. (Vertaling ELGPN brochure: Guidelines for Policies and Systems Development for lifelong Guidance - tools no. 6).
 Lees meer
LOB-congres 'Ken je buren' | 26 november 2015
Verslag
Het congres was een initiatief van het platform vmbo-mbo Nieuwe Waterweg Noord. Doel van het platform is het verbeteren van de afstemming tussen de verschillende onderwijsvormen.Tijdens het congres stonden onderwerpen als studieloopbaanbegeleiding en doorstroming van het vmbo naar het mbo centraal. De bijeenkomst werd georganiseerd voor mentoren, decanen, docenten en directeuren. 
  Lees meer

Study visit Denemarken - Zweden| 7-10 september 2015
Verslag

Tijdens het studiebezoek stonden de loopbaanbegeleidingssystemen van beide landen centraal. Er was ruimte voor uitwisseling en presentaties tussen de landen onderling. De deelnemerslijst bestond uit collega’s van Euroguidance centra uit diverse Europese landen.
 Lees meer

 Mobiliteit
 

Euroguidance Insight - thema Mobiliteit
Nieuws
Euroguidance Insight is een uitgave van het EU-Euroguidance netwerk. Input over de Europese loopbaanbeleid en -ontwikkelingen wordt geleverd door de Euroguidance centra uit verschillende Europese landen.
 Lees meer

Kwaliteit / professionalisering

Workshop: Hoe geef ik een impuls aan professioneel LOB binnen mijn instelling? 
2 februari 2016 | 's-Hertogenbosch
Agenda
Wil je een impuls geven aan professioneel LOB in de eigen mbo-instelling?
Ontdek hoe je een LOB-portret kunt maken, wat dat oplevert en doe inspiratie op aan de hand van de succesfactoren in LOB van andere instellingen. Een workshop met actie, inhoud en de mogelijkheid om je LOB-netwerken te versterken.
 Lees meer
Vervolgacties veldraadpleging raamwerk voor loopbaanprofessionals
Nieuws
Afgelopen maanden zijn verschillende partijen bevraagd over het thema competenties van LOB-professionals, behoeften aan opleidingen en actuele ontwikkelingen aangaande LOB. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken worden vervolgstappen geformuleerd. Dit gebeurt in samenwerking met het ministerie van OCW.   
  
Engelstalige webmagazine Professionalism of career guidance in VET
Publicatie
Onlangs is de Engelse versie van het webmagazine Professionaliteit van loopbaanbegeleiding in het mbo gelanceerd. Met portretten van twee mbo-instellingen zijn vanuit specifieke aanbevelingen overstijgende aanbevelingen opgesteld voor drie groepen stakeholders.
 Lees meer
VvSL-congres, 5 november 2015 | Utrecht
Verslag
Het congres is een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door de Vereniging van Schooldecanen en Loopbaanbegeleiders (VvSL). Interactief halen stond deze dag centraal. Het congres werd door een kleine 300 leden bezocht.
 Lees meer

Onderwijs - arbeidsmarkt

LOB congres: Aansluiting gezocht | 4 februari 2016 | Wageningen
Agenda
Dit congres van de NVS-NVL gaat over aansluiting tussen voortgezet onderwijs en vervolgonderwijs, tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook over aansluiting tussen de decaan en mentoren, de eerste en tweede lijn. Het congres wordt georganiseerd voor decanen en mentoren in het vmbo, mbo, havo en vwo.
 Lees meer
Verkenning naar opleidingen voor loopbaanprofessionals in onderwijs en arbeidsmarkt(toeleiding)
Nieuws
De afgelopen maanden is contact gezocht met een aantal opleidingen waar loopbaanprofessionals worden opgeleid, waaronder HRM-opleidingen en lerarenopleidingen. In beeld is gebracht op welke wijze deze opleidingen loopbaanprofessionals opleiden en welke loopbaancomponenten de opleidingen omvatten. Binnenkort wordt de verkenning gepubliceerd. In 2016 wordt deze aangevuld met post-initieel opleidingsaanbod en informatie over opleidingen voor loopbaanprofessionals in andere Europese landen.
  
Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, wat zijn de prognoses?
Nieuws
Een studie kiezen kan een lastige opgave zijn. Het onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht (ROA) maakt tweejaarlijks een prognose van de arbeidsmarkt; wat zijn de beroepen waar de komende jaren veel vraag naar zal zijn. Met een animatie wordt uitgelegd hoe de arbeidsmarkt met vraag en aanbod eigenlijk werkt.
 Lees meer
Activiteiten Team Aanpak Jeugdwerkloosheid
Nieuws
Jongeren moeten op school al leren hoe zij een slimme studiekeuze en een overtuigend cv kunnen maken. Het team wil jongeren zelfredzaam maken en hen helpen bij hun zoektocht naar werk. Zij werken hierin samen met gemeenten, werkgevers, UWV en onderwijsinstellingen om mismatch zoveel mogelijk te voorkomen. 
 Lees meer
Slotconferentie Stimuleringsproject LOB in het mbo | 26 november 2015
Verslag
MBO Diensten organiseerde een slotconferentie van het stimuleringsproject LOB in het mbo. Een slot met voorwaartse blik: echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren van elke mbo-student. Het project LOB wordt afgesloten, maar aandacht voor loopbaanbegeleiding blijft nodig. Om studenten op te leiden voor de arbeidsmarkt van de toekomst, hebben zij niet alleen vakkennis en beroepsspecifieke vaardigheden nodig, maar ook een hoge mate van flexibiliteit. Van deze slotconferentie is ook een filmimpressie gemaakt.
 Lees meer

Kwetsbare doelgroepen

European Mentoring Summit | 17 maart 2016 | Leeuwarden
Agenda
Tijdens de Summit vindt de officiële lancering van het Europese centrum voor Evidence Base Mentoring plaats. Deze summit wordt georganiseerd door MentorProgramma Friesland en haar samenwerkingspartners: Friesland College, ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
 Lees meer

Uitval

Kamerbrief Aanpak jeugdwerkloosheid
Nieuws / Beleid
Minister Asscher (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van jeugdwerkloosheid. Afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen, gemeenten en UWV zijn gemaakt en worden in deze brief uiteengezet.
 Lees meer
Europees project '2young2fail' voor terugdringing voortijdig schoolverlaters
Nieuws
EU onderwijsinstellingen en -adviesbureaus werken samen aan een toolkit met ‘best practices’ om VSV tegen te gaan. Deze Engelstalige toolkit bestaat uit beschrijvingen van ‘best practices’, onderzoeksrapporten, cartoons, animaties en andere multimediaproducten. De gemeente 's-Hertogenbosch en het Rodenborch-College uit Rosmalen participeren vanuit Nederland in het project 2young2fail. Vanuit het project wordt ook een aantal VSV-conferenties georganiseerd. 30 september jl. vond een conferentie in Nederland plaats.
 Lees meer
Nijmegen start training voor voortijdig schoolverlaters
Nieuws
De gemeente Nijmegen is in oktober jl. van start gegaan met de Krijger Academie 2.0, een drieweekse training voor jongeren die hun school voortijdig hebben verlaten.
  Lees meer
PLA voortijdig schoolverlaten binnen het beroepsonderwijs | 30 september 2015
Verslag
Deze Peer Learning Activity van het Europese netwerk EQAVET vond plaats op 30 september en 1 oktober 2015 in Helsinki (Finland). Nederland was ook vertegenwoordigd en heeft bijgedragen aan de bijeenkomst door onze aanpak voor VSV te presenteren; een aanpak waarin het gaat om proactief handelen om VSV zoveel mogelijk te voorkomen in plaats van het te moeten bestrijden.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 
 
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
Euroguidance Nederland is onderdeel van CINOP Publieke programma's
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden