Euroguidance Nieuwsbrief

– Is dit bericht niet goed te lezen? Klik hier om dit bericht direct in uw browser te bekijken –
Euroguidance
Nieuwsbrief # 03 | oktober 2015
Via de Euroguidance nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van nationale en Europese ontwikkelingen en evenementen op het terrein van loopbaanactiviteiten. Kijk ook voor de laatste updates op www.euroguidance.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter en Facebook
  
Relevante informatie is gerangschikt op thema:
Loopbaanbegeleiding in het onderwijs
 
Kwaliteit / professionalisering
 
Onderwijs - arbeidsmarkt
Kwetsbare doelgroepen             
 
Uitval
 
 
 

Loopbaanbegeleiding in het onderwijs

Een Loopbaan van betekenis, 18 november 2015 - Den Haag
evenement
Frans Meijers neemt afscheid als lector Pedagogiek van de Beroepsvorming van De Haagse Hogeschool. Als teken van waardering voor zijn bijdragen aan loopbaanonderzoek en -begeleiding in Nederland wordt een conferentie georganiseerd waar vanuit verschillende perspectieven wordt teruggeblikt op de loopbaanontwikkelingen en -begeleiding.
 Lees meer
Slotconferentie Stimuleringsproject LOB in het mbo 26 november 2015 - Utrecht
evenement
Een slot met voorwaartse blik: echte aandacht voor kwaliteiten, mogelijkheden en drijfveren van elke mbo-student. Benieuwd welke paden er uitgestippeld zijn voor vandaag en morgen? Welke wegen elkaar kruisen? Kom dan naar de Slotconferentie en laat u inspireren en verrassen!
 Lees meer
European Mentoring Summit, 17 maart 2016 - Groningen
evenement
Tijdens de European Mentoring Summit vindt de officiële lancering van het European Center for Evidence-Based Mentoring plaats. Deze summit wordt georganiseerd door MentorProgramma Friesland en haar samenwerkingspartners Friesland College, ROC Friese Poort, Stenden Hogeschool en NHL Hogeschool.
 Lees meer
SER: Signalering Studiebegeleiding en loopbaanoriëntatie voor een kleurrijke generatie
nieuws
Het kabinet heeft een aantal maatregelen ingezet die er mede op zijn gericht om de arbeidsmarktpositie van jongeren met een niet-westerse achtergrond te verbeteren, zoals het Actieplan Arbeidsmarktdiscriminatie, de sectorplannen en de Aanpak Jeugdwerkloosheid. Daarnaast wordt vanuit de overheid en de onderwijsraden ingezet op meer loopbaanoriëntatie in het vmbo en mbo.
 Lees meer
Project Good Guidance: voor actieve, gemotiveerde en betrokken studenten in de klas! 
nieuws
Het maken van beroepenfilmpjes door studenten stond in het project centraal. Studenten werden met het vervaardigen van de filmpjes gestimuleerd om hun creativiteit en technische mogelijkheden te gebruiken. Aan de beroepenfilmpjes werd in Europees verband een wedstrijd verbonden.
 Lees meer
Career Detectives
instrument
Een bordspel voor het onderwijs dat leraren helpt om op een leuke en toegankelijke manier loopbaan te koppelen aan het schoolcurriculum.
 Lees meer

Kwaliteit / professionalisering

Dag van de Zorgcoördinator 2015, 18 november 2015 - Amersfoort
evenement
Een jaarlijks terugkerend evenement dat wordt georganiseerd door de taskforce zorgcoördinator van de NVS-NVL. Thema dit jaar is het omgaan met verscheidenheid in het onderwijs.
 Lees meer
Bijeenkomst EQAVET over de kwaliteit van docenten: borging en verbetering
nieuws
De kwaliteit van het onderwijs wordt sterk bepaald door docenten. Daarom is het borgen van de kwaliteit van docenten een belangrijk onderdeel van de kwaliteitszorg van een onderwijsinstelling. In Athene gingen deelnemers van het EQAVET-netwerk met elkaar in gesprek en stelden een rapport samen over hun bevindingen. Vragen die aan de orde kwamen: Hoe komen de investeringen in professionalisering van docenten tot uiting in het leerrendement van studenten? En hoe kan je dat meten?
 Lees meer
OPEDUCA project - good practice
nieuws
Met Leren voor Duurzame Ontwikkeling als leidraad, leidt het OPEDUCA Concept tot een kwaliteitsverbetering van het onderwijs op meerdere dimensies en alle vakken. Het vermogen van jonge mensen om hun ideeën in actie om te zetten en daarvoor kennis en vaardigheden te ontwikkelen (ondernemerschap, presenteren en communiceren) maakt een integraal onderdeel uit van het OPEDUCA concept.
 Lees meer
Volwasseneneducatie moet aantrekkelijker worden
nieuws
Ondanks verbeteringen moet volwasseneneducatie aantrekkelijker, educatiever, toegankelijker en flexibeler worden. Dat zijn enkele aanbevelingen van de Europese Commissie en de lidstaten naar aanleiding van diverse onderzoeken. In de briefing note van CEDEFOP wordt ingegaan op trends in de volwasseneneducatie en wat er moet er gedaan worden om de aanbevelingen waar te maken. 
 Lees meer
Volwasseneneducatie moet aantrekkelijker worden
nieuws
Ondanks verbeteringen moet volwasseneneducatie aantrekkelijker, educatiever, toegankelijker en flexibeler worden. Dat zijn enkele aanbevelingen van de Europese Commissie en de lidstaten naar aanleiding van diverse onderzoeken. In de briefing note van Cedefop wordt ingegaan op trends in de volwasseneneducatie en wat er moet er gedaan worden om de aanbevelingen waar te maken. 
 Lees meer
Adult learning in the context of continuing VET
publicatie
Rapport kwaliteitsborging van het leren van volwassenen in het mbo. De resultaten van de werkgroep van EQAVET die zich heeft beziggehouden met kwaliteitsborging van het leren van volwassenen in het mbo zijn beschreven.
 Lees meer

Onderwijs - arbeidsmarkt

21ste Century Skills - 8 oktober 2015
webinar 
In het webinar werd ingegaan op de vraag waarom 21e eeuwse vaardigheden nodig zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst en hoe scholen deze vaardigheden kunnen inbedden in hun onderwijs en lespraktijk. U kunt het webinar terugkijken.
 Lees meer
Talentvolle mbo-studenten worden voorbereid als vakman over de grens
nieuws
Zo’n 65 mbo-scholen starten dit jaar een ambitieus onderwijsprogramma voor talentvolle mbo-ers. Voor dit nieuwe talentenprogramma is de komende vier jaar een bedrag van bijna €100miljoen beschikbaar. ROC Nijmegen start met een Duitsland-programma waarbij studenten een speciaal onderwijsprogramma volgen en gerichte buitenlandstages om hun kansen aan de andere kant van de grens te vergroten.
 Lees meer
Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap
nieuws
Onderwijsinstellingen moeten, samen met het bedrijfsleven, snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en arbeidsmarkt. In de kamerbrief van 1 september 2015 werkt de minister haar visie uit over de verdere ontwikkeling van het mbo om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 
 Lees meer
Work-based learning toolkit
Een uitgebreide webbased toolkit met instrumenten en publicaties voor leren op de werkplek.
 Lees meer
EU Skills Panorama
instrument
Platform voor gegevens, informatie en inlichtingen over trends voor vaardigheden en banen in Europa.
 Lees meer
Leren op de werkvloer voor meer kansen op een passende baan
onderzoek
Het Europese onderzoek geeft nieuwe inzichten in leren op de werkplek in Europa. Afgestudeerden die tijdens hun opleiding ervaring hebben opgedaan, met bijvoorbeeld een stage, hebben eerder een baan die aansluit op hun kennisniveau.
 Lees meer

Kwetsbare doelgroepen

SALTO-YOUTH: Support, Advanced Learning and Training Opportunities
nieuws
Dit EU-netwerk van acht onderzoekscentra die werken aan EU-prioriteiten op het gebied van jongeren, wisselde ervaringen en kennis uit over risicogroepen die vanwege verschillende oorzaken buiten de maatschappij (dreigen te) vallen. Zij stelden hiervan een rapport samen.
 Lees meer
Kamerbrief over hulp gemeenten aan jongere werkzoekenden
nieuws
Staatssecretaris Klijnsma (SZW) informeert de Tweede Kamer naar aanleiding van de motie Voortman Cs. waarin verzocht wordt duidelijkheid te geven over hoe gemeenten omgaan met jongere werkzoekenden. In de kamerbrief van 1 september 2015 werkt de minister haar visie uit over de verdere ontwikkeling van het mbo om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. 
 Lees meer

Uitval

Who fails? - What works? 3 november 2015 - Wenen (AU)
evenement
Het doel van deze Euroguidance-conferentie is om naast de structurele oorzaken van de onderwijsachterstand en voortijdig schoolverlaten, ook de uitdagingen bij de overgang tussen school en werk te benadrukken.
 Lees meer
Rapportage: uitvoering en effectiviteit van voortijdig schoolverlaten
onderzoek
Uit deze rapportage naar uitvoering en effectiviteit van het voortijdig schoolverlaten (vsv)-beleid in 2014, blijkt dat de meeste beleidsontwikkelingen nog geen invloed hebben gehad op het aantal vsv-ers omdat ze of nog niet, of pas in schooljaar 2014-2015 zijn ingevoerd. De drie meest genoemde relevante ontwikkelingen zijn passend onderwijs, taal en rekenen en de entreeopleiding.
 Lees meer
Project Individual Study Paths - 17 september 2015
evenement (terugblik)
In het kader van de afronding van het internationale project ISP (Individual Study Paths) vond een grootse afsluiting plaats in aanwezigheid van een delegatie Vlaamse collega’s. De conferentie bood gelegenheid voor Vlaams-Nederlandse uitwisseling over het voorkomen van schooluitval in het beroepsonderwijs.
 Lees meer
2Young2Fail conferentie - 30 september 2015
evenement (terugblik)
In het kader van het internationale VSV1-project ‘2young2fail’, waar de gemeente ’s-Hertogenbosch en het Rodenborch-College in participeren, werd er een boeiende VSV-conferentie georganiseerd.
 Lees meer
Taken Euroguidance Nederland
Euroguidance Nederland vervult de rol van ‘Nederlands loopbaankennispunt EU’ in het licht van een leven lang leren. Dit betekent dat relevante informatie over loopbaan(begeleiding) vanuit Europa gekoppeld wordt aan relevante en actuele onderwerpen op het gebied van loopbaan(begeleiding) in Nederland, voor partners en intermediaire organisaties in de sectoren beroepsonderwijs en arbeidsmarkt.
Het koppelen van Europese informatie en ontwikkelingen zal op actieve wijze gebeuren door met belanghebbenden in gesprek te gaan en bijeenkomsten en studiebezoeken te organiseren.
In de werkwijze staat verbinding met wat er in Nederland speelt voorop naast het verbreden en verdiepen van het eigen perspectief door van Europa te leren.
 Lees meer
Euroguidance Nederland • Postbus 1585 • 5200 BP 's-Hertogenbosch
T: +31(0)73 680 07 62 • euroguidance@cinop.nlwww.euroguidance.nltwitter.com/euroguidance
© Euroguidance Nederland
Profiel wijzigen | mail a friend | aanmelden | afmelden